Adócsoport ügymenetleírásai

Kapcsolódó cikkek

Kiskőrös Város Önkormányzati Adóhatósága hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján állítja ki a hatósági igazolást.

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet, fizetett be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán. Ha az adózónak az önkormányzatnál az adott számlán adótartozása nem áll fenn, és bejelentési/bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy más önkormányzatnál vezetett adószámlájára történő átvezetéséről (pl.: más adónemben később esedékes kötelezettségére).

Adómérséklés Magánszemély esetén adó, pótlék, bírság, mérséklésére, illetve törlésére irányuló eljárás Gazdálkodó szervezet esetén bírság- vagy pótléktartozás mérséklésére, illetve törlésére irányuló eljárás Fizetési könnyítés részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás engedélyezésre irányuló eljárás

Az adó alanya a vállalkozó.Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenység. Mezőgazdasági őstermelő csak akkor abban az esetben alanya az iparűzési adónak, ha az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja. Amennyiben nem haladja meg, csak erről a tényről kell nyilatkoznia az őstermelőnek. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik az adózók.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2012. (XI.20) önkormányzati rendelete alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Kiskőrös város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az ingatlantulajdonosok/az ingatlanon bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja által fizetendő magánszemélyek kommunális adója adófizetési kötelezettség megállapítása.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete alapján kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint telek tulajdonosa, továbbá azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdonban álló lakás bérlei jogával rendelkezik.

A vállalkozásokra vonatkozó kapcsolattartási szabályok

2021. évtől egyes önkormányzati adóigazgatási hatásköröket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át, illetve a helyi iparűzési adóbevallás és előlegcsökkentésre irányuló nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését is a NAV felé kell teljesíteni.

A kibocsátó a talajba juttatott, környezetterhelő anyagok minden egysége után talajterhelési díjat köteles fizetni Talajterhelés díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót ( természetes és jogi személyeket, valamint jogi személyiség nélküli szervezeteket terheli akik/amelyek a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.