Tájékoztató önkormányzati adóhatósági hatáskör 2021. évtől történő változásáról

2021. évtől egyes önkormányzati adóigazgatási hatásköröket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át, illetve a helyi iparűzési adóbevallás és előlegcsökkentésre irányuló nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését is a NAV felé kell teljesíteni.


1. Belföldi gépjárművek adóztatása

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2021. évtől hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat már nem az önkormányzati adóhatóság végzi, hanem 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság látja el.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadóügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelaezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is az illetékes Kiskőrös Város Önkormányzati Adóhatósága látja el.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

(Kiskőrös Város Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla 10400621-00027765-00000003)

Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni.

Részletekről itt olvashatnak: https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html


2. Helyi iparűzési adóbevallás benyújtása

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint -kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így, a nyomtatványok a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV)honlapján, a https://www.nav.gov.hu/ oldalon ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Kiskőrös Város esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni.

(Kiskőrös Város Önkormányzata Iparűzési adó beszedési számla 10400621-00027762-00000006)

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok elérhetőek lesznek honlapunkon /www.kiskoros.hu/


3. ​A mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában kell kérni

A mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó-és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó-és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ÁNYK formátumban lesz elérhető.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Kiskőrös Város önkormányzati adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis-és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel Kiskőrösön a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 2 százalék.

beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel-és létszámadatok, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel-és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel-és létszámadatokalapján állapítja meg a mikro-, kis-és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.

A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősül, a 639/2020.(XII.22.) Korm. rendelet 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá - ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét.

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.


Kiskőrös, 2020. január 6.

Tájékoztató önkormányzati adóhatósági hatáskör 2021. évtől történő változásáról
46.62 KB
tajekoztato-onkormanyzati-adohatosagi-hataskor-2021-evtol-torteno-valtozasarol.docx

Hasonló cikkek

Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2021. januári száma.
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2020. decemberi száma.
Az év végi ünnepek közeledtével a bevásárló- és üzletközpontok környékén megnövekszik a személy és gépjárműforgalom. Az ajándékot vagy élelmiszert vásárlók ilyenkor nagyobb összegű készpénzt is vihetnek magukkal, melyre a tolvajok is gyakran szemet vetnek. Az áldozattá válás megelőzése érdekében kiemelten fordítsanak figyelmet egymásra!