Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezett:

 • a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
 • a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján

Az adó alapja és mértéke:

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Mentesül az adófizetési kötelezettség alól:

 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
 • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője
 • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.
 • az a magánszemély, aki Kiskőrös Város Polgármestere, vagy Kiskőrös Város Képviselő-testülete meghívása alapján tartózkodik a városban.

Az adóbeszedésre kötelezett bejelentési, adóbevallási és befizetési kötelezettsége:

Az adóbeszedésére kötelezett az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adóhatóságnak.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell bevallást tennie az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A beszedett idegenforgalmi adót a bevallással egy időben tárgyhót követő 15-ig kell átutalással rendezni Kiskőrös Város Önkormányzata e célra nyitott 10701300-48535706-53100001 számú idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

Illetékesség

a szálláshely fekvése szerinti önkormányzat adóhatósága

Ügyintézéshez szükséges okiratok

-

Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Adócsoport, I. emelet 7. sz. iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.

I. emelet 7. sz. ajtó

Telefon: 78/513-120/217, 219
Telefax: 78/513-129,
E-mail adocsoport [kukac] kiskoros [pont] hu 

Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 16:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 - 12.00 és 12:30 - 18:00
Csütörtök: 12:30 - 16:30
Péntek: 8:00 - 12.00

Ügyintéző elérhetősége

Ba Andrásné

Telefon: 78/513-120/219
E-mail: adokonyvelo [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyintézés határideje és díja

 • 30 nap
 • költség-, és illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Idegenforgalmi adó bevallási nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.
 • Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(XI.20.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.