Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 9/2022. (V. 26.) számú HVB határozata

Iktatószám: 5136-16/2022.

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság dr. Kudron-Tonigold Nándor plakátrongálás miatt benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság dr. Kudron-Tonigold Nándor Kiskőrös település 04. számú egyéni választókerületében a 2022. június 26. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő választás jelöltje által 2022. május 23. napján benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Kiskőrös Város Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat www.kiskoros.hu megnevezésű hivatalos honlapján.

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.). A fellebbezést a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.), telefaxon (06-78-513-129) vagy elektronikus úton (e-mail: jegyzo [kukac] kiskoros [pont] hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon, - 2022. május 29-én - 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223. § (3) bekezdése szerinti hivatkozási alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, továbbá
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok felhozhatóak.

A fellebbezés illetékmentes.


Indokolás

Dr. Kudron-Tonigold Nándor 2022. május 23-án 15 óra 27 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB).

Kifogásához az abban foglaltak alátámasztására mellékleteket is csatolt, mely 8 fényképfelvételt tartalmazott. A kifogásában előadta, hogy az Erdőtelki út elején, az 1., 3. és 21. számú ingatlanok előtt folyamatosan összetörik a plakátjait. A folyamatos plakátrongálás gátolja a kampánytevékenységében és ezáltal hátrányba szorítja a többi jelölttel szemben.

Plakátok útján kampányol és ebben az ismeretlen elkövető folyamatosan kárt okoz, mivel letöri a plakátokat.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő  választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell

 1. a jogszabálysértés megjelölését,
 2. a jogszabálysértés bizonyítékait,
 3. a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
 4. a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A Vc. 215. § -a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

 1. nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,
 2. elkésett,
 3. nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
 4. annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

A HVB a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, tételesen meg kell jelölni a jogszabályhelyet (Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2., Kvk.III.37.258/2014.2 számú végzések).

A Vc. nagykommentár a jogszabálysértés megjelölésére az alábbiakat tartalmazza:

„A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését. A jogszabálysértés megjelölése két dolgot jelent. Egyrészt a sérelmezett cselekmény leírását, másrészt annak megjelölését, hogy ez a cselekmény milyen jogszabályi rendelkezésbe ütközik.  A Nemzeti Választási Bizottság 39/2016. és 45/2016. számú határozataiban is rögzített gyakorlata szerint a jogszabály megsértésére nem általánosságban lehet hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni.”

A beadványt alaki szempontból megvizsgálva a HVB megállapította, hogy az nem felel meg a Ve. 212.§ (2) bekezdés a) pontjának, tekintettel arra, hogy nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, ezért a fentiekre tekintettel a HVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A HVB hatáskörét a Vc. 307/P.§ (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.

A határozat a fenti jogszabályhelyeken túl a Ve. 44. § (1) bekezdésén, a 46. §-án, a 49. § (2) bekezdésén, 209.§-án, 212.§-án alapul.

A határozattal szembeni jogorvoslatról a Ve. 10. §-a, 221. § (1) bekezdése, a 223 §-a, 224§ (1)-(4) bekezdései, 225. §-a és 307/P. § (2) bekezdés c) pontja rendelkezik.

Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII/8. pontján alapul.


Kiskőrös, 2022. május 26.

Dr. Ba Mariann
a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság elnöke

Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 9/2022. (V. 26.) számú HVB határozata
1.09 MB
92022v26hvb-hat-dr-kudron-tonigold-nandor-kifogasanak-elbiralasa.pdf