Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 12/2022. (VI. 26.) számú HVB határozata

Iktatószám: 5136-22/2022.

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság a 2022. június 26. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselő választásán az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv - Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről - szerint állapítja meg Kiskőrös település 04. számú egyéni választókerülete tekintetében a 2022. június 26. napján megtartott időközi önkormányzati képviselő választásának eredményét.

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Kiskőrös Város Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat www.kiskoros.hu megnevezésű hivatalos honlapján.

A határozat ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.). A fellebbezést a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.), telefaxon (06-78-513-129) vagy elektronikus úton (e-mail: jegyzo [kukac] kiskoros [pont] hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon, - 2022. június 29-én - 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

  1. a kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti hivatkozási alapját,
  2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, továbbá
  3. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok felhozhatóak.

A fellebbezés illetékmentes.


Indokolás

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredménycit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-a alapján az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Fentiekre tekintettel a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeinek összesítését követően - a mellékelt jegyzőkönyvben foglaltak szerint - megállapította Kiskőrös település 04. számú egyéni választókerület vonatkozásában a 2022. évi egyéni választókerületi képviselő-választás eredményét.

A határozat a fenti jogszabályhelyeken túl a Ve. 3. § 3. pont c) alpontján, a 44. § (1) bekezdésén, a 46. §-án, a 49. § (2) bekezdésén, valamint 119.§-án alapul.

A határozattal szembeni jogorvoslatról a Ve. 10. §-a, 221. § (1) bekezdése, a 223 §-a, 224§ (1)-(4) bekezdései, 225. §-a, 241.§ (2) bekezdése és 307/P. § (2) bekezdés c) pontja rendelkezik.

A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII/8. pontja alapján illetékmentes.


Kiskőrös, 2022. június 26.

Dr. Ba Maria
a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság elnöke

Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 12/2022. (VI. 26.) számú HVB határozata
1.31 MB
122022vi-26-hvb-hatarozat-valasztas-eredmenyerol.pdf