Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 11/2022. (VI. 15.) számú HVB határozata

Iktatószám: 5136-20/2022.

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság a Kiskőrösi Helyi Választási Iroda által beterjesztett, a határozat mellékletét képező a 2022. június 26. napjára kitűzött időközi települési önkormányzati képviselő választásra vonatkozó - Kiskőrös település 04. számú egyéni választókerületi - szavazólap adattartalmát jóváhagyja, azt ,,nyomtatható" jelzéssel látja el, lebélyegzi és aláírásával hitelesíti.

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Kiskőrös Város Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat www.kiskoros.hu megnevezésű hivatalos honlapján.

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja cl. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.


Indokolás

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vételéről határozatot hozott.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdése szerint a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság a Kiskőrösi Helyi Választási Iroda által beterjesztett szavazólap adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az teljes mértékben megfelel a Ve. szerinti formai és tartalmi követelményeknek, az hibátlan, így azt jóváhagyta, ,,nyomtatható" jelzéssel ellátta, lebélyegezte és a bizottság tagjainak aláírásával hitelesítette.

A határozat a Ve. 44. § (1) bekezdésén, a 46. §-án, a 49. § (2) bekezdésén. 156. -162. §-ain és 307/L. §-án alapul.

A jogorvoslati lehetőséget a Vc. 240.§-a állapítja meg.


Kiskőrös, 2022. június 15.

Dr. Ba Mariann
a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság elnöke

Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 11/2022. (VI. 15.) számú HVB határozata
787.77 KB
112022vi-15-hvb-hatarozat-szavazolap-adattartalmanak-jovahagyasa.pdf