Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 10/2022. (VI. 1.) számú HVB határozata

Iktatószám: 5136-18/2022.

Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 10/2022. (VI.1.) számú HVB határozata A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz plakátrongálás miatt benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Kiskőrösi Helvi Választási Bizottság dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz (##############) Kiskőrös település 04. számú egyéni választókerületében a 2022. június 26. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő választás jelöltje által 2022. május 29. napján benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Kiskőrös Város Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat www.kiskoros.hu megnevezésű hivatalos honlapján.

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.). A fellebbezést a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.), telefaxon (06-78-513-129) vagy elektronikus úton (e-mail: jegyzo [kukac] kiskoros [pont] hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon, - 2022. június 4-én - 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223. § (3) bekezdése szerinti hivatkozási alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, továbbá
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok felhozhatóak.

A fellebbezés illetékmentes.


Indokolás

Dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz 2022. május 29-én 15 óra 06 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB).

Kifogásához az abban foglaltak alátámasztására mellékleteket is csatolt, mely 2 fényképfelvételt tartalmazott. A kifogásában előadta, hogy az Erdőtelki úton folyamatosan a kampány időszak óta rongálják a plakátjait. Más helyeken is, az Erdőtelki út és Dózsa György út kereszteződésénél, Rét utcánál. Több, kisebb, nem fényképes plakátot is letéptek, valamint Erdőtelken a Nyárfa utcában ellopták, illetve letörtek nagy fényképes plakátot, Ökördin megrongálták a fényképes plakátokat. A kiskőrösi cselekményeket 2022.május 28.-án észlelte, de előadása szerint azokat folyamatos és ismétlődő jelleggel követik el. A kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés a) pontjának megsértésére hivatkozással nyújtotta be. Kérte a Ve. alapelv megsértésnek megállapítását.

A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell

 1. a jogszabálysértés megjelölését,
 2. a jogszabálysértés bizonyítékait,
 3. a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
 4. a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

 1. nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,
 2. elkésett,
 3. nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
 4. annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

A Ve. nagykommentár a kifogás tartalmára vonatkozóan - a kérelmező adatainak feltüntetésére - az alábbiakat tartalmazza:

„A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét. Ennek hiánya a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.”

A kérelmező lakcímének a választási bizottság vagy a választási iroda részéről való ismerete e tekintetben nem jelent hivatalos tudomást. Nincs ugyanis annak jogi jelentősége, hogy a kifogást benyújtó esetleges más kifogásán szerepel-e lakcímmegjelölés, illetve hogy a választási bizottság tagjai előtt ismert-e a kifogást benyújtó elérhetősége, ezért ennek hiánya ebben az esetben is a jogorvoslati kérelem érdemi elutasítását eredményezi.

A beadványt alaki szempontból megvizsgálva a HVB megállapította, hogy az nem felel meg a Ve. 212.§ (2) bekezdés c) pontjának, tekintettel arra, hogy nem tartalmazza a kifogás benyújtójának lakcímét, ezért a fentiekre tekintettel a HVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A HVB hatáskörét a Ve. 307/P.§ (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.

A határozat a fenti jogszabályhelyeken túl a Ve. 44. § (1) bekezdésén, a 46. §-án, a 49. § (2) bekezdésén, 209.§-án, 212.§-án alapul.

A határozattal szembeni jogorvoslatról a Ve. 10. §-a, 221. § (1) bekezdése, a 223 §-a, 224§ (1)-(4) bekezdései, 225. §-a és 307/P. § (2) bekezdés c) pontja rendelkezik.

Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII/8. pontján alapul.


Kiskőrös, 2022. június 1.

Dr. Ba Mariann
a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság elnöke

Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 10/2022. (VI. 1.) számú HVB határozata
1.13 MB
102022vi-1-hvb-hatarozat-drkudron-tonigold-nandor-antoniusz-kifogasanak-elbiralasa.pdf