Kiskőrös város címeréről és zászlójáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 16/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város címeréről és zászlójáról.

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A Képviselő-testület - tisztelegve ősei emléke előtt, figyelembe véve a város történelmi örökségeit, tekintettel  az 1991. évben rögzített, a városi címerre és zászlóra irányuló rendelkezésekre, - a város önkormányzati jelképei használatának szabályait  e rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi a város jelképeit – címerét és zászlaját – használó magánszemélyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre.

I. Fejezet

A város címere

A címer leírása

3. §

A címer pajzs alakú, uralkodó színe a szlovákok nemzeti színére utaló középkék. A címer fő elemei – a hagyományokat megőrizve – a vadbőséget jelképező szarvas, nyakán jobbról felfelé átlőtt nyílvesszővel, a méhtenyésztésre utaló kaptár, melynek két oldalán a vidék régen jellegzetes fája, a kőris áll.

A pajzs alsó részén homokbuckák vonalát követő aranysárga mezőben szimmetrikusan elhelyezett hat szőlőlevél szimbolizálja a településhez eredetileg tartozó hat pusztát és a város hagyományos szőlőkultúráját.

A címerhasználat

4. §

(1) A Város címerét e rendeletben meghatározott módon, az 1. melléklet szerinti hiteles formátumban, méretarányok megtartásával, eredeti színben lehet ábrázolni.

(2) A címer az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az előállításhoz használt anyag saját színében (fém, bőr, fa, stb.) nyomdai előállítás esetén fekete-fehérben, vagy a nyomdatechnikai eljárás szempontjából indokolt más egyszínű nyomat formájában is elkészíthető.

(3) A Város címerét ábrázoló vésett pecsétnyomó viaszlenyomatot, vagy mélynyomású bélyegző lenyomatát kizárólag Kiskőrös Város Képviselő-testülete alkalmazhatja.

(4) A Város címere az (5) bekezdésben foglaltak kivételével csak hatósági engedély birtokában használható fel, helyezhető el.

(5) A Város címere külön engedély nélkül használható:

a) az Önkormányzat és szervei, valamint intézményei feladatkörében készített papír alapú kiadmányokon, és elektronikus felületeken,

b) kitüntető okleveleken vagy emlékérmeken,

c) a városban működő oktatási, közművelődési intézmények rendezvényein, kiadványaikon

d) a  Város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon.

A címerhasználat engedélyezése

5. §

(1) A címer használatára vonatkozó kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, másodfokon Kiskőrös Város Képviselő-testülete jár el.

(2) A címer használatára irányuló kérelemnek tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyből a felhasználás célja, módja, a használat időtartama, a felhasználásért felelős személy megállapítható. A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány, vagy tárgy mintáját, illetve fénymásolatát vagy fényképfelvételét egy példányban.

(3) A Polgármester a címer használatára vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha

a) a címer használatára jogosult az engedélyben meghatározott feltételeket megszegte, vagy

b) a címer használatára egyéb ok miatt méltatlanná vált.

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármester nyilvántartást vezet,  az eljárás lefolytatásához szükséges  személyes adatokat – természetes azonosító adatok – kezeli.

II. Fejezet

A városi zászló

A zászló leírása, előállítása

6. §

(1) Kiskőrös Város zászlója világoskék, közepén eredeti színeiben a város címere, alatta aranyszínű „KISKŐRÖS VÁROS” felirat.

(2) A városi zászló első, mintapéldánya a mindenkori Polgármester hivatali helyiségében került elhelyezésre, anyaga selyem, méretei: 2x1 m, középen a hímzett címer és a felirat.

(3) A városi zászló az eredetivel azonos formátumban, de más anyagból és nagyságban is előállítható.

(4) A városi zászló erre irányuló igény esetén történő előállításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

A zászló használata

7. §

(1) A városi zászló

a) Kiskőrös Város Önkormányzata és intézményei ünnepségein, rendezvényein,

b) megkülönböztetésül a több település részvételével megtartott rendezvényeken,

c) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban és

d) testvérvárosi kapcsolatok során cserezászlóként használható.

(2) A polgármesternek történő bejelentés mellett a városi zászló felhasználható minden olyan kulturális, vagy sportrendezvényen, melynek során a Kiskőrös város polgárainak kiemelkedő teljesítménye a város dicsőségéül szolgál.

(3) A bejelentésekről a Polgármester hatósági nyilvántartást vezet, melynek során személyes adatokat – természetes azonosító adat – kezel.  

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg Kiskőrös Város Önkormányzata képviselő-testületének Kiskőrös város címeréről és zászlójáról szóló 14/1991.(X.31.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

43.5 KB
kiskoros-varos-cimererol-es-zaszlojarol-szolo-onk-rendelet.doc