Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. március 22.

4-4/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. március 22-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Pethő Attila képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: Csizovszki László Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetője, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Molnár Éva, Madi Erika, dr. Polereczki Csilla, Korányi Adrienn, Rennes Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Farkas Judit, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Pethő Attila képviselő jelezte az ülésről történő távolmaradását.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás az utóbbi időszakban nem volt, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 21. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „KISKŐRÖS, POZSONYI UTCA 2. SZÁM ALATTI HELYISÉG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A HÉTSZÍNVIRÁG OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Képviselő-testületi referens

2. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Intézményüzemeltetési referens

3. A KISKŐRÖSI KÉZILABDA SPORTSZERVEZET KFT. TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pályázati munkatárs

4. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ EFOP- 1.5.3-16 KÓDSZÁMÚ „HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN- KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK” C. PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pályázati munkatárs

5. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A TOP- 2.1.3-16 KÓDSZÁMÚ „TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSEK” C. PROJEKT FELHÍVÁS KERETÉBEN

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pályázati munkatárs

6. Pályázat benyújtása az EFOP-3.3.4-17 kódszámú „A NÉPMESEI ANYANYELVI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NON-FORMÁLIS TANULÁSBAN” című pályázati kiírásra

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pályázati referens

7. Pályázat benyújtása az efop-1.2.11-16 kódszámú „ESÉLY OTTHON” című pályázati kiírásra

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pályázati referens

8. Pályázat benyújtása az efop-4.1.7-16 kódszámú „A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY- ÉS SZERVEZETRENDSZER TANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEI” című pályázati kiírásra

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pályázati referens

9. Pályázat benyújtása az efop-4.1.8-16 kódszámú „A KÖNYVTÁRI INTÉZMÉNYRENDSZER TANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEI” című pályázati kiírásra

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pályázati referens

10. A 7/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pályázati referens

11. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA PIACFEJLESZTÉSRE „TOP-1.1.3-16 KÓDSZÁMÚ, HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS CÍMŰ PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓBAN”

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pályázati referens

12. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Költségvetési referens

13. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Településüzemeltetési és fejlesztési csoportvezető

14. DÖNTÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELÉRŐL

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pénzügyi osztályvezető

15. KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Polgármesteri titkár

16. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások szolgáltatási önköltségének megállapítása

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Közigazgatási osztályvezető

17. A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTSZERVEZÉSE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Intézményüzemeltetési referens

18. A 164/2016. sz. Képv. test. határozat módosítása

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Településüzemeltetési és fejlesztési csoportvezető

19. A 2665/3/A/38 HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN KISKŐRÖS, LUTHER M. TÉR 5. FÖLDSZINT 11. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

20. A 2587/9/A/5. HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN 6200 KISKŐRÖS, PETROVICS I. U. 4. I. EMELET 5. AJTÓSZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

21. KISKŐRÖS, POZSONYI UTCA 2. SZÁM ALATTI HELYISÉG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A HÉTSZÍNVIRÁG OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

22. Sinkoviczné Romsics Szilvia lakásbérleti jogviszonyának hosszabbítása

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Szociális ügyintéző

23. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

965 KB
jk-4-2017.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
XXVIII. Kadarka Nemzetközi Nagydíj Borverseny 2024. április 5. péntek
Kiskőrös Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII. 19.) önk. rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a tulajdonában álló Kiskőrös, 3134/1 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Szarvas utca 1. szám alatti 644 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló ingatlan határozott időtartamú hasznosítási jogának átengedésére nyilvános versenytárgyalást hirdet.