Iskolai beiratkozás rendje - 2019/2020

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról.

Értesítem a Kiskőrösi Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (2) bekezdése értelmében a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2019/2020. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 38/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala a járás településeire egységesen, az alábbiak szerint határozza meg:

A beiratkozás a Kiskőrösi Járáshoz tartozó települések valamennyi általános iskolájában:

2019. április 11. napján (csütörtökön) 8-18 óráig, és
2019. április 12. napján (pénteken) 8-18 óráig történik.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő, gondviselő abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) alapján tartozik, vagy a választott intézménybe köteles beíratni.

A beíratáshoz az alábbi okmányok és dokumentumok bemutatása szükséges:

  • a szülők (gondviselők) személyazonosságát igazoló okmányok (személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány);
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; valamint
  • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti. Célszerű továbbá a beíratáskor a gyermekre vonatkozó egyéb dokumentumokat (esetleges betegségeit igazoló iratok, különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolás, stb.) is bemutatni.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye).

A nem a lakó-, vagy tartózkodási hely szerinti körzetben lévő iskola esetén, amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beíratás elmulasztása a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértésnek minősül, amelyet a törvény 150.000 forintig terjedő pénzbírsággal rendel büntetni.

Kiskőrös, 2019. március 13.

Turánné Török Ágnes
hivatalvezető

Hasonló cikkek

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-Testület 128/2023. számú határozata alapján a Polgármesteri Hivatalban 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünet lesz. Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal zárva tart, nincs ügyfélfogadás.
Kiskőrös Város Képviselő-testülete a 146/2023. számú határozatával az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII. 19.) önk. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján értékesítésre jelölte ki a tulajdonában álló Kiskőrös, 1459/2 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Safári u. 2. szám alatti 539 m2 alapterületű, kivett iskola rendeltetésű, az önkormányzat üzleti vagyonát képező ingatlant.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2023. november 10-én.