Iskolai beiratkozás rendje - 2019/2020

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról.

Értesítem a Kiskőrösi Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (2) bekezdése értelmében a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2019/2020. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 38/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala a járás településeire egységesen, az alábbiak szerint határozza meg:

A beiratkozás a Kiskőrösi Járáshoz tartozó települések valamennyi általános iskolájában:

2019. április 11. napján (csütörtökön) 8-18 óráig, és
2019. április 12. napján (pénteken) 8-18 óráig történik.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő, gondviselő abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) alapján tartozik, vagy a választott intézménybe köteles beíratni.

A beíratáshoz az alábbi okmányok és dokumentumok bemutatása szükséges:

  • a szülők (gondviselők) személyazonosságát igazoló okmányok (személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány);
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; valamint
  • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti. Célszerű továbbá a beíratáskor a gyermekre vonatkozó egyéb dokumentumokat (esetleges betegségeit igazoló iratok, különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolás, stb.) is bemutatni.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye).

A nem a lakó-, vagy tartózkodási hely szerinti körzetben lévő iskola esetén, amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beíratás elmulasztása a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértésnek minősül, amelyet a törvény 150.000 forintig terjedő pénzbírsággal rendel büntetni.

Kiskőrös, 2019. március 13.

Turánné Török Ágnes
hivatalvezető

Hasonló cikkek

A Kiskőrösi Óvodák a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kiskőrösi Óvodák Óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Megtartották 2019. szeptember 30-án, a „Záportározó kialakítása és csapadékelvezető rendszerek rekonstrukciója Kiskőrösön” című TOP- 2.1.3-16-BK-1-2017-00005 azonosítószámú projekt ünnepélyes megnyitóját.
A pályázat során összesen 14 db önkormányzati tulajdonú társasházi lakás felújítását tervezzük, mindegyik ingatlan Kiskőrös Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni arányban a tulajdonosa, a felújítandó ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. Az ingatlanok a 70-es, nyolcvanas években épültek, a városközpontban jól megközelíthető helyen találhatók, jelenleg semmilyen bútorral, háztartási géppel, számítógéppel stb. nincsenek felszerelve.