Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 25/2004. (IX. 30.) önk. rendelete az Önkormányzat által adományozható elismerésekről.

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A kitüntetések és díjak, elismerések a következők lehetnek:

a) „Kiskőrös Város Díszpolgára” cím

b) „Kiskőrösért” díj

c) Szakmai kitüntető díjak

d) „Kiskőrösért” emléklap

e) „Kiskőrös Város Szolgálatáért” emléklap

f)  „Év sportolója” plakett

2. §

„Kiskőrös Város Díszpolgára” cím

(1) „Kiskőrös Város Díszpolgára” cím adományozható a város, az ország fejlődésének, érdekeinek előmozdításában, illetve a nemzetközi életben kifejtett kimagasló tevékenységért.

(2) A „Kiskőrös Város Díszpolgára” feliratú, a város címerét ábrázoló plakett és díszoklevél átadására általában a március 15-én tartandó ünnepségen kerül sor, de indokolt esetben a Képviselő-testület az adományozásról szóló határozatában más időpontot is megjelölhet.

3. §

„Kiskőrösért” díj

(1) A város társadalmi, gazdasági, kulturális és sport életében hosszabb időn át kifejtett jelentős tevékenység elismerésére Kiskőrös Város Önkormányzata „Kiskőrösért” elnevezéssel díjat alapít.

(2) A díjjal oklevél, emlékérem, továbbá természetes személy díjazott esetén a köztisztviselői illetményalap háromszorosának megfelelő pénzjutalom jár.

(3) A díj átadására általában a március 15-én tartandó ünnepségen kerül sor, de indokolt esetben a Képviselő-testület az adományozásról szóló határozatában más időpontot is megjelölhet.

4. §

Szakmai kitüntető díjak

(1) Kiskőrös Város érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésének jeléül Kiskőrös Város Képviselő-testülete magyar és külföldi állampolgárok, valamint szervezetek részére

 • Kiskőrös Város Kultúrájáért Díjat
 • Kiskőrös Város Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért Díjat
 • Kiskőrös Város Egészségügyi és Szociális Ellátásáért Díjat
 • Kiskőrös Város Településfejlesztéséért Díjat
 • Kiskőrös Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért Díjat
 • Kiskőrös Város Sportjáért Díjat
 • Kiskőrös Város Közéletéért Díjat
 • Kiskőrös Város Gazdaságáért Díjat
 • Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért Díjat

alapít.

(2) A díjjal oklevél, emlékérem, továbbá természetes személy díjazott esetén a köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő pénzjutalom jár.

(3) A fémből készült, kör alakú emlékérem a „Kiskőrösért” feliratot, a Városháza és a Város címerének rajzát tartalmazza.

(4) Szakmai kitüntető díjakból ágazatonként évente legfeljebb kettő adományozható, melynek átadására általában a március 15-én tartandó ünnepségen - a Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért díj esetében a szüreti és szlovák nemzetiségi napokon - kerül sor, de indokolt esetben a Képviselő-testület az adományozásról szóló határozatában más időpontot is megjelölhet.

4/A. §

„Év sportolója” plakett

(1) Kiskőrös városban a tárgyévben végzett kiemelkedő sport tevékenység elismerésére magyar és külföldi állampolgár részére „Év sportolója” plakett adományozható.

(2) Az plakett adományozásáról a sportegyesületek és civil szervezetek javaslata alapján a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság dönt.

(3) Az plakettnek tartalmaznia kell annak a sport szakágnak a megjelölését, amelyben a díjazott sporttevékenységét gyakorolta.

(4) „Év sportolója” plakettből évente sport szakáganként legfeljebb kettő adományozható.

(5) Az „Év sportolója” plakett adományozására tett javaslatot a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsághoz kell írásban benyújtani 2023. évben április 27. napjáig, azt követően minden év április 1. napjáig. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy tárgyévi sport tevékenységének ismertetését. 

(6) A Képviselő-testület következő rendes ülésén az elismerésben részesülők nevei az indoklással ismertetésre kerülnek. Az adományozásról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

5. §

„Kiskőrösért” emléklap

(1) Kiskőrösért végzett tevékenység köszönete jeléül Kiskőrös Város Polgármestere, valamint Kiskőrös Város Képviselő-testületének állandó bizottsága magyar és külföldi állampolgár, valamint szervezet részére „Kiskőrösért” emléklapot adományozhat.

(2) Az emléklapnak tartalmaznia kell annak a tevékenységnek a megjelölését, amelyért az adományozó köszönetét fejezi ki.

(3) A Képviselő-testület következő rendes ülésén az elismerésben részesülők nevei az indoklással ismertetésre kerülnek. Az adományozásról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

Az adományozásról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

6. §

„Kiskőrös Város Szolgálatáért” emléklap

(1) A közigazgatás területén végzett eredményes, magas színvonalú munka megbecsülése, a közigazgatási munka színvonalának növelése érdekében „Kiskőrös Város Szolgálatáért” emléklap adományozható.

(2) Az emléklap

 • 10 évig
 • 15 évig
 • 20 évig
 • 25 évig

végzett eredményes közigazgatási munka elismeréseként adható.

(3) A közigazgatásban dolgozót az adott fokozatú emléklap átadásakor

 • 10 év után   1 havi
 • 15 év után   2 havi
 • 20 év után   3 havi
 • 25 év után   4 havi

átadáskori alapbérének megfelelő pénzjutalom illeti meg.

(4) Az emléklap adományozásáról a munkahelyi vezető javaslata és az érdekelt szakszervezeti bizottság véleménye alapján a Polgármester dönt.

(5) Az emléklap és a jutalom a Köztisztviselők Napja alkalmából adományozható és azt a Polgármester vagy az általa megbízott vezető ünnepélyes keretek között adja át.

7. §

Eljárási szabályok

(1) A „Kiskőrös Város Díszpolgára” cím; a „Kiskőrösért” díj, valamint a szakmai kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek:

 • a Képviselő-testület tagjai,
 • a Képviselő-testület bizottságai,
 • társadalmi szervezetek.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, ill. szervezet munkásságának, tevékenységének ismertetését, és a szükséges dokumentumokat. A javaslatokat a Polgármesterhez kell benyújtani legalább 15 nappal az adományozást tárgyaló Képviselő-testületi ülés előtt.

(3)   

(4) A Képviselő-testület az elismerések adományozásáról minősített többséggel, titkos szavazással dönt.

(5) A hozott határozatot ki kell hirdetni.

(6) A „Kiskőrös Város Díszpolgára” címet, a „Kiskőrösért” díjat a Képviselő-testület visszavonhatja, ha az adományozottat a bíróság jogerősen, végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, vagy magatartásával az adományozásra méltatlanná vált.

(7) A visszavonásra az (1) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

(8) Ha a kitüntetést halála után adományozza a Képviselő-testület (postumus), vagy a kitüntetett az adományozás és az átadás közötti időben meghal, úgy hozzátartozónak kell a kitüntetést a vele járó tárgy- és pénzjutalommal együtt átadni.

8. §

Kegyeleti rendelkezések

(1) A Képviselő-testület döntése alapján a város saját halottjának kell tekinteni:

 • aki állami, politikai és társadalmi tevékenysége terén életében jelentős érdemeket szerzett,
 • aki a városért, a demokratikus társadalmi rend védelmében életét vesztette, 
 • a város díszpolgára cím tulajdonosa,
 • a Kiskőröst reprezentáló nagyértékű tárgy vagy egyéb nagyértékű vagyon adományozója.

(2) A város saját halottját, ha ehhez az érintett hozzátartozók beleegyezésüket adják, az Önkormányzat költségén kell eltemetni és részére díszsírhely is adományozható.

9. §

A nemzeti és állami ünnepek megtartásának rendje

(1) A március 15-i nemzeti ünnep megrendezése:

 • 09,00-tól a Városháza dísztermében kerül sor a kitüntetések átadására
 • 10,00-tól a Petőfi téren lévő Petőfi szobornál kell megtartani a megemlékezést. A megemlékezésen a város polgármestere mond ünnepi beszédet. Ha az ország négy közjogi méltósága (államelnök, miniszterelnök, országgyűlés elnöke és a legfelsőbb bíróság elnöke) közül  valaki részt vesz az ünnepen és vállalja az ünnepi beszédet, akkor a polgármester nyitja meg az ünnepséget.

(2) Az augusztus 20-i állami ünnepi megemlékezést a választókerület mindenkori országgyűlési képviselője tartja. Akadályoztatása esetén az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság kéri fel a szónokot.

(3) Az október 23-i nemzeti ünnepséget a Petőfi téren felállított kopjafánál kell megtartani. A megemlékezésre a szónokot az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság kéri fel.

(4) A nemzeti és állami ünnepségeken az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok lehetőség szerint kötelesek részt venni.

Záró rendelkezések

10. §

(1) A Város által adományozható elismerések tárgyi feltételeinek megteremtésére a Képviselő-testület a mindenkori éves költségvetési tartalék terhére alapot képez.

(2) Az éves költségvetésben az átadásra kerülő kitüntetések elkülönített pénzügyi fedezetét biztosítani kell.

(3) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg Kiskőrös Város Önkormányzatának 4/1992. (II. 27.) önk. rendelete, valamint az ezt módosító 12/1992. (VI. 5.) önk., a 17/1992. (X. 1.) önk., a 22/1995. (XI. 27.) önk., a 27/1999. (XII. 6.) önk., az 5/2001. (II. 22.) önk., valamint a 10/2001.(IV. 19.) önk. rendeletek hatályukat vesztik.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Módosította: 27/2005. (XII. 1.) önk. r., 8/2006. (IV. 20.) önk. r., 20/2007. (XI. 22.) önk. r., 13/2009. (X. 22.) önk. r., 23/2011. (XII. 15.) önk. r., 10/2023. (IV.26.) önk. r. 

51 KB
az-onkormanyzat-altal-adomanyozhato-elismeresekrol-szolo-rendelet.doc