Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdésének b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság, Társadalompolitikai Bizottság, Költségvetési, Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


Rendelet hatálya

1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


Főösszegek, teljesítések

2. §
(1) A Képviselő-testület Kiskőrös Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadását
a) 3.442.714.996 forint teljesített költségvetési bevétellel
b) 974.372.549 forint finanszírozási bevétellel
c) 3.603.146.702 forint teljesített költségvetési kiadással
d) 117.037.012 forint finanszírozási kiadással
e) 696.903.831 forint maradvánnyal
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási terv teljesítését az 1. mellékletben, a költségvetés végrehajtásának összevont mérlegét a 2. mellékletben, a részletes bevételeit a 3. mellékletben, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


Kiadási előirányzatok

3. §
(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését a finanszírozási kiadásokkal együtt 3.720.183.714 Ft-ban állapítja meg, az 5. melléklet szerinti részletezésben.
(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatok teljesítését feladatonkénti és célonkénti bontásban 912.532.750 Ft-ban állapítja meg, a 6. melléklet szerinti részletezésben.
(3) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrás bevonásával tervezett beruházásokat a 8. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.


Pénzmaradvány jóváhagyása

4. §
(1) A Képviselő-testület a 2022. évi maradványát 696.903.831 Ft összeggel, a 11. mellékletben foglaltak szerint, felosztását pedig a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi céltartalékok célonkénti maradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


Egyszerűsített beszámoló

5. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti
a) mérlegét a 14. mellékletben – előző időszak adatait a 13. mellékletben
b) eredménykimutatását a 17. mellékletben – az előző időszak adatait a 18. mellékletben
c) maradványkimutatás a 11. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.


Vagyonkimutatás

6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) vagyonkimutatását a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben és 16. mellékletben
b) az eszközök értékvesztésének alakulását a 19. mellékletben
foglaltak szerint fogadja el.


Követelések, kötelezettségek

7. §
A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban, szöveges indoklással a 9. mellékletben,
b) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és kezességvállalásokat, valamint saját bevételeket a 9. mellékletben,
c) az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.


Záró rendelkezés

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. § (2) bekezdése alapján 2023. május 25. napján lett kihirdetve.

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet
20.6 KB
az-onkormanyzat-2022-evi-zarszamadasarol-szolo-rendelet.docx
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet mellékletei
645.5 KB
az-onkormanyzat-2022-evi-zarszamadasarol-szolo-rendelet-mellekletei.xls