Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 11/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról.

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdésének b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság; Pénzügyi Bizottság; Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság; Társadalompolitikai Bizottság; Költségvetési, Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

Főösszegek, teljesítések

2. §

(1) A Képviselő-testület Kiskőrös Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadását

2.297.785.505

forint teljesített költségvetési bevétellel,

2.009.708.933

forint finanszírozási bevétellel,

2.194.258.593

forint teljesített költségvetési kiadással,

322.149.137

forint finanszírozási kiadással,

1.791.086.708

forint maradvánnyal,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási terv teljesítését az 1. mellékletben, a költségvetés végrehajtásának összevont mérlegét a 2. mellékletben, a részletes bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Kiadási előirányzatok

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését a finanszírozási kiadásokkal együtt 2.516.407.730 Ft-ban állapítja meg, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatok teljesítését feladatonkénti és célonkénti bontásban 377.885.964 Ft-ban állapítja meg, a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(3) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrás bevonásával tervezett beruházásokat a 8. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.

Pénzmaradvány jóváhagyása

4. §

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi maradványát 1.791.086.708 Ft összeggel, a 11. mellékletben foglaltak szerint, felosztását pedig a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi céltartalékok célonkénti maradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Egyszerűsített beszámoló

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti

  1. mérlegét a 13/A. mellékletben
  2. eredménykimutatását a 14/B. mellékletben
  3. maradványkimutatás a 11. mellékletben

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Vagyonkimutatás

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

  1. vagyonkimutatását a 13/A., 13/B., 13/C. és 13/D. mellékletekben
  2. az eszközök értékvesztésének alakulását a 15. mellékletben

foglaltak szerint fogadja el.

Követelések, kötelezettségek

7. §

A Képviselő-testület

  1. az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban, szöveges indoklással a 9. mellékletben,
  2. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és kezességvállalásokat, valamint saját bevételeket a 9. mellékletben,
  3. az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. mellékletben

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. §. (2) bekezdése alapján 2020. július 16. napján lett kihirdetve.


Kiskőrös, 2020. július 16.

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet
22.13 KB
az-onkormanyzat-2019-evi-zarszamadasarol-szolo-rendelet.docx
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet - mellékletei
610 KB
az-onkormanyzat-2019-evi-zarszamadasarol-szolo-rendelet-mellekletei.xls