Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 9/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdésének b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Művelődési, Közoktatási és Sport Bizottság, Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, Költségvetési, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

Főösszegek, teljesítések

2. §

(1) A Képviselő-testület Kiskőrös Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadását

2.564.454.959

 

forint teljesített költségvetési bevétellel,

2.960.114.926

 

forint finanszírozási bevétellel,

2.073.418.266

 

forint teljesített költségvetési kiadással,

1.863.334.489

 

forint finanszírozási kiadással,

1.587.817.130

 

forint maradvánnyal,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási terv teljesítését az 1. mellékletben, a költségvetés végrehajtásának összevont mérlegét a 2. mellékletben, a részletes bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Kiadási előirányzatok

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését a finanszírozási kiadásokkal együtt 3.936.752.755 Ft-ban állapítja meg, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatok teljesítését feladatonkénti és célonkénti bontásban 334.495.564 Ft-ban állapítja meg, a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(3) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrás bevonásával tervezett beruházásokat a 8. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.

Pénzmaradvány jóváhagyása

4. §

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi maradványát 1.587.817.130 Ft összeggel, a 11. mellékletben foglaltak szerint, felosztását pedig a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi céltartalékok célonkénti maradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Egyszerűsített beszámoló

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti

  1. mérlegét a 13/B. mellékletben
  2. eredménykimutatását a 14/A. mellékletben
  3. maradványkimutatás a 11. mellékletben

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Vagyonkimutatás

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

  1. vagyonkimutatását a 13/A., 13/B., 13/C. és 13/D. mellékletekben
  2. az eszközök értékvesztésének alakulását a 15. mellékletben

foglaltak szerint fogadja el.

Követelések, kötelezettségek

7. §

A Képviselő-testület

  1. az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban, szöveges indoklással a 9. mellékletben,
  2. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és kezességvállalásokat, valamint saját bevételeket a 9. mellékletben,
  3. az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. mellékletben

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. §. (2) bekezdése alapján 2019. május 23. napján lett kihirdetve.

Kiskőrös, 2019. május 23.

Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet
25.5 KB
az-onkormanyzat-2018-evi-zarszamadasarol-szolo-rendelet.docx
Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet - melléklet
634 KB
az-onkormanyzat-2018-evi-zarszamadasarol-szolo-rendelet-melleklet.xls