Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról.

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, Művelődési, Közoktatási és Sport Bizottsága, Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága, Költségvetési, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

Főösszegek, teljesítések

2. §

(1) A Képviselő-testület Kiskőrös Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadását

2.822.534.337

forint teljesített költségvetési bevétellel,

1.704.992.623

forint finanszírozási bevétellel,

1.959.704.502

forint teljesített költségvetési kiadással,

1.509.134.941

forint finanszírozási kiadással,

1.058.687.517

forint maradvánnyal,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási terv teljesítését az 1. mellékletben, a költségvetés végrehajtásának összevont mérlegét a 2. mellékletben, a részletes bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Kiadási előirányzatok

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését a finanszírozási kiadásokkal együtt 3.468.839.443 Ft-ban állapítja meg, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatok teljesítését feladatonkénti és célonkénti bontásban 283.008.854 Ft-ban állapítja meg, a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(3) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrás bevonásával tervezett beruházásokat a 8. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

Pénzmaradvány jóváhagyása

4. §

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi maradványát 1.058.687.517 Ft összeggel, a 11. mellékletben foglaltak szerint, felosztását pedig a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi céltartalékok célonkénti maradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Egyszerűsített beszámoló

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti

  1. mérlegét a 13/A. mellékletben
  2. eredménykimutatását a 14/B. mellékletben
  3. maradványkimutatás a 11. mellékletben

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Vagyonkimutatás

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

  1. vagyonkimutatását a 13/A., 13/B., 13/C. és 13/D. mellékletekben
  2. az eszközök értékvesztésének alakulását a 15. mellékletben

foglaltak szerint fogadja el.

Követelések, kötelezettségek

7. §

A Képviselő-testület

  1. az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban, szöveges indoklással a 9. mellékletben,
  2. az Önkormányzati hitelek és nyújtott kölcsönök állományát, lejárat, hitelezők/kötelezettek és eszköz részletezettsége szerint; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és kezességvállalásokat, valamint saját bevételeket a 9. mellékletben,
  3. az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. mellékletben

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. §. (2) bekezdése alapján 2018. május 30. napján lett kihirdetve.

Kiskőrös, 2018. május 30.

15.74 KB
az-onkormanyzat-2017-evi-zarszamadasarol-szolo-rendelet.docx
642 KB
az-onkormanyzat-2017-evi-zarszamadasarol-szolo-rendelet-melleklet.xls