Az „Esély Otthon- Fészekrakó Program Kiskőrösön” pályázat keretében nyújtandó ösztönző támogatásokról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 21/2019 (XI. 21.) önkormányzati rendelete Az „Esély Otthon- Fészekrakó Program Kiskőrösön” pályázat keretében nyújtandó ösztönző támogatásokról

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 15. pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1.§

 1. A rendelet célja az „Esély Otthon- Fészekrakó Program Kiskőrösön” (EFOP-1.2.11-16-2017-00054) elnevezésű pályázat keretében biztosított lakhatási támogatás feltételrendszerének meghatározása. Az önkormányzat célja, hogy a város lakosságmegtartó erejét növelje, a városban történő letelepedés támogatásával.
 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18-35 év közötti személyekre, aki e rendelet szerinti hiányszakmával, valamint Kiskőrösön lakcímmel rendelkeznek vagy Kiskőrösön kívánnak letelepedni, Kiskőrös város közigazgatási területén működő munkáltatóknál, illetve vállalkozóként szándékában áll munkát vállalni.

2. Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában:

 1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya,
 2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel létrejött jogviszony,
 3. hiányszakma: az illetékességgel rendelkező foglalkoztatási szerv által a városban meghirdetett hiányszakmák a munkáltatók által jelzett és az állami- és önkormányzati intézményeknél jelentkező hiányszakmák
 4. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés szerinti közeli hozzátartozó
 5. önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett támogatótevékenység, valamint a pályázat keretében és az egyéb közösségek érdekében szervezett rendezvényeken történő önkéntes részvétel

3. Eljárási szabályok

3.§

(1) Ezen rendeletben meghatározott lakhatási, ösztönző támogatásokat a város jövője szempontjából értékes végzettséggel (hiányszakmával) rendelkező személyek, pályázat útján nyerhetik el. A pályázatot e rendelet 2. számú melléklete szerinti, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

(2) Az ösztönző támogatások csak az 1.§-ban megjelölt pályázat keretösszegének erejéig folyósítható

(3) A pályázati feltételek meghatározásáról, a pályázat kiírásáról, annak tartalmáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A pályázat elbírálása e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik.

(5) A támogatás elbírálásáról a Társadalompolitikai Bizottság dönt.

(6) A döntésről a Társadalompolitikai Bizottság határozattal értesíti a pályázót. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon is közzé teszi.

(7) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki az Önkormányzat vezető tisztségviselője és az önkormányzati Képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.


II. FEJEZET

Lakhatási támogatás

4.§

(1) Az önkormányzat „Esély Otthon- Fészekrakó Program Kiskőrösön” pályázat keretében az arra jogosultaknak lakhatási támogatást nyújt úgy, hogy e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott felújított és berendezett lakásokat az alábbi feltételek mellett bocsájtja a jogosultak rendelkezésére:

 1. A támogatásra jogosult részére a lakás határozott időre, maximum 2 évre juttatható.
 2. A jogosult a lakhatásért bérleti díjat nem fizet, azonban az általa használt bérlemény közüzemi és egyéb költségeinek megfizetésére köteles.
 3. A lakhatási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a jogosult Kiskőrös város területén foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen, vagy vállalkozói tevékenységet folytasson
 4. A jogosultnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3napon belül Kiskőrösön lakóhelyet létesít.
 5. A lakhatási támogatásban részesített személy köteles közösségi célú önkéntes tevékenységet végezni a településen.
 6. Amennyiben a pályázatban vállalt feltételekben változás történik, azokat nem tudja tartani, köteles a változás tényét 3 napon belül pályázatkezelő felé jelezni.

(2) A támogatásra az nyújthat be pályázatot, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 1. aki Kiskőrösön lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskőrösön él, vagy Kiskőrösre kíván költözni,
 2. a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves és nem töltötte be a 35. életévét,
 3. Kiskőrösön székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltató szándéknyilatkozatával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban áll/jogviszonyt létesít és támogatja pályázó kérelmét,
 4. vállalja, hogy a pályázat programjaiban aktív önkéntes tevékenységet végez.

5.§

Közüzemidíj/rezsitámogatás

(1) Kiskőrös Város Önkormányzata a hazatelepülés, a településen élés megkönnyítése érdekében a fiatal szakemberek részére az alábbi feltételek együttes fennállása esetén nyújt a lakhatás költségeihez (közüzemi díjak, albérleti díj, stb) támogatást:

 1. aki Kiskőrösön lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskőrösön él,
 2. a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a rezsitámogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
 3. Kiskőrösi székhelyű/telephelyű munkáltatónál végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy kiskőrösi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez,
 4. vállalja, hogy lakcímmel rendelkezve, életvitelszerűen Kiskőrösön marad a támogatás folyósítás megszűnését követően minimum 2 évig,
 5. vállalja, hogy a pályázat időtartama alatt, azzal összefüggésben önkéntes tevékenységet végez.
 6. Amennyiben a pályázatban vállalt feltételekben változás történik, azokat nem tudja tartani, köteles a változás tényét 3 napon belül pályázatkezelő felé jelezni.
 7. Háztartásonként egy pályázat nyújtható be.

(2) A támogatás folyósításának időtartama minimum 6 hónap maximum 24 hónap.

(3) A közüzemi/rezsi támogatás számlával igazolt összege maximum 20.000,-Ft/hó.


III. FEJEZET

Pályázati felhívás

6.§

(1) A nyilvános pályázati felhívást Kiskőrös Város Polgármestere a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján teszi közzé.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

 1. a meghirdetett lakás címét,
 2. műszaki jellemzőit (alapterület, komfortfokozat, helyiségek),
 3. a bérbeadás időtartamát,
 4. az egyéb ösztönző támogatásokra vonatkozó feltételeket,
 5. a pályázat benyújtásának helyét, határidejét,
 6. egyéb jogosultsági feltételeket.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

7.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. §. (2) bekezdése alapján 2019. november 21. napján lett kihirdetve.

Kiskőrös, 2019. november 21.frend

Rendelet 1. melléklet
20.69 KB
rendelet-1-melleklet.docx
Rendelet 2. melléklet
21.84 KB
rendelet-2-melleklet.docx
Rendelet 3. melléklet
22.44 KB
rendelet-3-melleklet.docx
Rendelet 4. melléklet
23.08 KB
rendelet-4-melleklet.docx
Rendelet 5. melléklet
22.58 KB
rendelet-5-melleklet.docx