Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló önkormányzati rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 16/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről.

Kiskőrös Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: szervezet).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – átadására.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra és a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. államháztartáson kívüli forrás: a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.

2. céljellegű támogatás:

a) eseti jellegű: meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás: a támogatott működéséhez biztosított pénzbeli támogatás.

3. pénzbeli támogatás: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás.

II. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

3. §

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel pénzbeli támogatást nyújt.

4. §

A mindenkor hatályos önkormányzati vagyonról és a vagyon hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza az ingyenes vagyon (ingó, valamint ingatlan) tulajdonjog, vagyon kezelői jog átruházás, átengedés feltételeit.

A pénzbeli támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése

5. §

(1) A támogatási kérelmekről a képviselő-testület, a polgármesteri keret terhére nyújtott támogatási kérelmekről a polgármester dönt.

(2) Támogatásban részesülhet az a szervezet,

a) amelynek javára a képviselő-testület vagy a polgármestert döntése alapján támogatás került megállapításra,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása, köztartozása nincs.

(3)  A támogatási kérelmek az 1. melléklet - Adatlap - kitöltésével nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A kérelmet az előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró támogatást nyújtónál lehet benyújtani.

(4) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított összeférhetetlenségi nyilatkozatot (2. melléklet), valamint közzétételi kérelmet (3. melléklet);

b) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása,

c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

(5) Amennyiben a támogatási kérelem elbírálására a képviselő-testület jogosult, azt a soron következő ülésén bírálja el.

(6) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

A támogatási megállapodás

6. §

(1) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem számol el megfelelően a támogatás felhasználásáról.

(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(4) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(6) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

(7) A támogatott indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a Támogatóhoz, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A támogatási megállapodás módosításáról a Támogató dönt.

Az elszámolás

7. §

(1) A benyújtott elszámolásokat a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi és fogadja el.

(2) Az elszámolás határidejét a támogatási megállapodásban kell rögzíteni.

(3) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a Pénzügyi Bizottság felé a 4. melléklet - Elszámoló lap - és a támogatott képviselője által hitelesített számviteli bizonylatok másolatai benyújtásával. A hitelesítést megelőzően szükséges a támogatott képviselője által az eredeti számviteli bizonylatok záradékolása – „……... Ft a ……/20... iktatószámú támogatási szerződés terhére elszámolva”.

Elállás a megállapodástól

8. §

Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

Nyilvántartás és közzététel

9. §

(1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az érintett szervezeti egység köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a város honlapján közzé kell tenni.

(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni.

(4) A közzétételért a jegyző a felelős.

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

10. §

(1) A mindenkor hatályos önkormányzati vagyonról és a vagyon hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza az ingyenesen felajánlott, ellenszolgáltatás nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltételeit.

(2) Átvett pénzbeli támogatásokról a Képviselő-testület dönt.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Módosította: 3/2016. (II.25.) önk. rend.

24.82 KB
az-allamhaztartason-kivuli-forras-atadasarol-atvetelerol-sz-onk-rendelet.docx
51 KB
az-allamhaztartason-kivuli-forras-atadasarol-atvetelerol-sz-onk-rendelet-1-mell.doc
31.5 KB
az-allamhaztartason-kivuli-forras-atadasarol-atvetelerol-sz-onk-rendelet-2-mell.doc
41 KB
az-allamhaztartason-kivuli-forras-atadasarol-atvetelerol-sz-onk-rendelet-3-mell.doc
45 KB
az-allamhaztartason-kivuli-forras-atadasarol-atvetelerol-sz-onk-rendelet-4-mell.doc