A Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata  Képviselő-Testületének 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2020. évi költségvetéséről.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdésének a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság, Társadalompolitikai Bizottság, Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

Címrend

2. §

(1) Az önkormányzat által irányított, önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak jelen rendelet 4. és az 5. mellékletében foglaltak szerint. Jelen rendelet 4. és 5. melléklete a bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámokkal együtt.

(2) A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, igazgatási előirányzatai önálló címet alkotnak.

(3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásai elkülönülnek egymástól jelen rendelet 5. mellékletében.

(4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei elkülönülnek egymástól jelen rendelet 3. mellékletében.

Főösszegek

3. §

(1) A Képviselő-testület Kiskőrös Város 2020. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:

6 896 939 492

forintban

finanszírozási kiadásait:

1 181 717 374

forintban

költségvetési bevételek főösszegét: 

3 872 515 872

forintban

finanszírozási bevételeit:

4 206 140 994

forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezetei a finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele - belső finanszírozás; hitel felvétel, betétek megszűntetése, belföldi értékpapírok bevételei - külső finanszírozás).

(3) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.  A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az összevont előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Kiadások

4. §

(1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti részletezését jelen rendelet 5. melléklete, a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadásokat jelen rendelet 5. melléklete feladatonként elkülönítetten tartalmazza.

(4) A 2020. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Bevételek

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. melléklete, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételeket jelen rendelet 3. és 4. melléklete elkülönítetten tartalmazza.

Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 19.238.107 forintban állapítja meg.

(2) A céltartalékok összege 19.659.606 forint jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott célonkénti bontásban.

Éves létszám-előirányzat

7. §

Az éves engedélyezett létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Költségvetési hiány finanszírozása

9. §

A Képviselő-testület a saját önkormányzati források maximális feltárására kell, hogy törekedjen a kiadások lehetséges csökkentése mellett.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 10 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a Polgármesterhez jóváhagyásra benyújtani.

11. §

(1) Az általános tartalék és a jelen rendelet 7. melléklet 5. pontjában meghatározott céltartalék felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát jelen rendelet 7. melléklete 1., 2., 3. és 4. pontjaiban foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

12. §

(1)  Az Önkormányzat számláin levő, átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokért elidegeníthető értékpapírt vásárolni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásra benyújtandó támogatási igény esetében – a pályázat benyújtását jóváhagyó és saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés nélkül – az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges. 

(3) Az előző évi maradvány elvonandó és felhasználható összegről valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában a 2019. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg, hitel felvételéről igény esetén a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a már nyertes pályázatok esetében a kiemelt előirányzatok között, többletelőirányzat biztosítása nélkül, előirányzat átcsoportosítást hajtson végre, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges

13. §

(1) A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A Képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával. A kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása, az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője is kezdeményezheti, kivételt képeznek a közüzemi díjak előirányzatai, azok kötött felhasználásúak, kizárólag az adott feladatra használhatóak fel. A pontos adatszolgáltatások elvégzése érdekében Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya automatikusan is végrehajtja az évközi módosításokat kiemelt előirányzatokon belül valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.

(2) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
A többletbevételek felhasználására irányuló, valamint a kiemelt előirányzat közötti módosítási kérelmeket a költségvetési szerv vezetője küldi meg a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya részére a felmerülés pillanatában, de legkésőbb november 10-ig.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve köteles a negyedéves költségvetési jelentéseket felülvizsgálni, amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv a részére megállapított előirányzatokat nem takarékosan használja fel, vagy a kiadási előirányzatok az időarányostól jelentős mértékben túlteljesülnek, arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni köteles. A következő testületi ülésen a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság visszavonásáról, vagy korlátozásáról.

(4) Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek követeléséről történő lemondás lehetőségeit A követelések elengedésének eseteiről szóló helyi rendelet szabályozza.

14. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetési szervek finanszírozását havonta a nettó bérek és az egy havi dologi kiadások első felére minden hónap 7-ig az Önkormányzat fizetési számlájáról a költségvetési szervek számláira automatikusan átvezeti. Az egy havi dologi kiadások 2. felének finanszírozása minden hónap 20-ig történik meg. A finanszírozás felülvizsgálata az időarányos teljesítés érdekében július 31-ig, október 31-ig és december 31-ig esedékes a különbözet folyósításával egyidejűleg.

(2) Rendkívüli, ad hoc, eseti jellegű kifizetések esetén igénybejelentést és döntést követően, rugalmas ütemezéssel történik a finanszírozás.

15. §

(8) A készpénzben történő teljesítések esetei az alábbiak:

  1. eseti, időszakos jellegű kifizetések (pl: közcélú/közhasznú alkalmazottak illetménye – kivételesen indokolt esetben-, polgármester költségtérítése),
  2. alkalmanként az önkormányzat pénzbeli ellátásainál,
  3. eseti kifizetések (pl: önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kifizetések, dologi kiadások)
  4. utólagos elszámolásra kiadott előleg felvétele.

(9) A készpénzfelvételre jogosultak körét, a felvehető összeget, a jogcímet, az elszámolás feltételeit a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénz- és értékkezelési szabályzata; a felvételnél/elszámolásnál használt bizonylatok körét a Polgármesteri Hivatal hatályos Bizonylati szabályzatának Bizonylati albuma tartalmazza.

16. §

Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.

17. §

Az 5. melléklet egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor, amelynek részletes feltételeit, szabályait az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló helyi rendelet szabályozza.

18. §

(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, az esedékességet követő harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományukat - hitelezők szerinti bontásban - havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kötelesek a Polgármesternek bejelenteni, aki a következő testületi ülésen köteles erről tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv (1) bekezdés szerinti tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzata 10 %-át, vagy az ötvenmillió forintot a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki.

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. §. (2) bekezdése alapján 2020. február 13. napján lett kihirdetve.


Kiskőrös, 2020. február 13.


Módosította: 8/2020. (VI. 25.) önk. r., 12/2020. (VII. 16.) önk. r., 13/2020. (IX. 02.) önk. r., 17/2020. (XI.30.) önk. r., 20/2020. (XII.21.) önk. r., 2/2021. (II.22.) önk. r.

A Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
31.26 KB
a-varos-2020-evi-koltsegveteserol-szolo-rendelet.docx
A Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet - melléklet
460 KB
a-varos-2020-evi-koltsegveteserol-szolo-rendelet-melleklet.xls