A Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdésének d) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Művelődési, Közoktatási és Sport Bizottság, Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, Költségvetési, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

Címrend

2. §

(1) Az önkormányzat által irányított, önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak jelen rendelet 4. és az 5. mellékletében foglaltak szerint. Jelen rendelet 4. és 5. melléklete a bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámokkal együtt.

(2) A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, igazgatási előirányzatai önálló címet alkotnak.

(3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásai elkülönülnek egymástól jelen rendelet 5. mellékletében.

(4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei elkülönülnek egymástól jelen rendelet 3. mellékletében.

Főösszegek

3. §

(1) A Képviselő-testület Kiskőrös Város 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:

5 040 716 243

forintban

finanszírozási kiadásait:

5 034 980 994

forintban

költségvetési bevételek főösszegét: 

3 442 872 944

forintban

finanszírozási bevételeit:

6 632 824 293

forintban


állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezetei a finanszírozási bevételek (belső finanszírozás).

(3) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.  A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az összevont előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Kiadások

4. §

(1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti részletezését jelen rendelet 5. melléklete, a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadásokat jelen rendelet 5. melléklete feladatonként elkülönítetten tartalmazza.

(4) A 2017. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Bevételek

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. melléklete, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételeket jelen rendelet 3. és 4. melléklete elkülönítetten tartalmazza.

Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 2.000.000 forintban állapítja meg.

(2) A céltartalékok összege 65.113.000 forint jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott célonkénti bontásban.

Éves létszám-előirányzat

7. §

Az éves engedélyezett létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Költségvetési hiány finanszírozása

9. §

A Képviselő-testület a saját önkormányzati források maximális feltárására kell, hogy törekedjen a kiadások lehetséges csökkentése mellett.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 10 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a Polgármesterhez jóváhagyásra benyújtani.

11. §

(1) Az általános tartalék és a jelen rendelet 7. melléklet 4. és 5. pontjaiban meghatározott céltartalék felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát jelen rendelet 7. melléklete 1., 2. és 3. pontjaiban foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

12. §

(1)  Az Önkormányzat számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokért elidegeníthető értékpapírt vásárolni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásra benyújtandó támogatási igény esetében – a pályázat benyújtását jóváhagyó és saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés nélkül – az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges. 

(3) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete finanszírozási bevétel (előző évi maradvány igénybevétele - belső finanszírozás; hitel felvétel, betétek megszűntetése, belföldi értékpapírok bevételei - külső finanszírozás). Az előző évi maradvány elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában a 2016. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg.

13. §

(1) A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A Képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az áltata irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával. A kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása, az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője kezdeményezi, kivételt képeznek a közüzemi díjak előirányzatai, azok kötött felhasználásúak, kizárólag az adott feladatra használhatóak fel.

(2) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

A többletbevételek felhasználására irányuló, valamint a kiemelt előirányzat közötti módosítási kérelmeket a költségvetési szerv vezetője küldi meg a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya részére a felmerülés pillanatában, de legkésőbb november 10-ig.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve köteles a negyedéves költségvetési jelentéseket felülvizsgálni, amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv a részére megállapított előirányzatokat nem takarékosan használja fel, vagy a kiadási előirányzatok az időarányostól jelentős mértékben túlteljesülnek, arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni köteles. A következő testületi ülésen a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság visszavonásáról, vagy korlátozásáról.

(4) Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

(5) A költségvetési szervek megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel egyidejűleg zárolásra kerül. A megüresedésről a költségvetési szerv vezetője a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát haladéktalanul írásban értesíti. A zárolás feloldásáról a polgármester dönt. A zárolt előirányzat csak a zárolás után használható fel.

(6) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondás lehetőségeit a számviteli politika tartalmazza.

14. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetési szervek finanszírozását havonta a nettó bérek és az egy havi dologi kiadások első felére minden hónap 7-ig az Önkormányzat fizetési számlájáról a költségvetési szervek számláira átvezeti. Az egy havi dologi kiadások 2. felének finanszírozása minden hónap 20-ig történik meg. A finanszírozás felülvizsgálata az időarányos teljesítés érdekében június 30-ig és december 31-ig esedékes a különbözet folyósításával egyidejűleg.

(2) Rendkívüli, ad hoc, eseti jellegű kifizetések esetén igénybejelentést és döntést követően, rugalmas ütemezéssel történik a finanszírozás.

15. §

(8) A készpénzben történő teljesítések esetei az alábbiak:

  1. eseti, időszakos jellegű kifizetések (pl: közcélú/közhasznú alkalmazottak illetménye – kivételesen indokolt esetben, polgármester költségtérítése),
  2. alkalmanként az önkormányzat pénzbeli ellátásainál,
  3. eseti kifizetések (pl: önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kifizetések, dologi kiadások)
  4. utólagos elszámolásra kiadott előleg felvétele.

(9) A készpénzfelvételre jogosultak körét, a felvehető összeget, a jogcímet, az elszámolás feltételeit a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénz- és értékkezelési szabályzata; a felvételnél/elszámolásnál használt bizonylatok körét a Polgármesteri Hivatal hatályos Bizonylati szabályzatának Bizonylati albuma tartalmazza.

16. §

Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.

17. §

(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, az esedékességet követő harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományukat - hitelezők szerinti bontásban - havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kötelesek a Polgármesternek bejelenteni, aki a következő testületi ülésen köteles erről tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv (1) bekezdés szerinti tartozásállományának mértéke egy hónapon belül eléri az éves eredeti kiadási előirányzata 10 %-át, vagy az ötvenmillió forintot a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki.

Záró rendelkezések

18. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2017. költségvetési évre kell alkalmazni.


Módosította:

5/2017. (III.23.) önk. r., 6/2017. (IV.27.) önk. r., 7/2017. (V.16.) önk. r., 9/2017. (V.25.) önk. r., 11/2017. (VI. 15.) önk. r., 16/2017. (VII.13.) önk. r., 17/2017. (IX.22.) önk. r., 18/2017. (X.26.) önk. r., 23/2017. (XII.14.) önk. r., 25/2017. (I. 2.) önk. r., 1/2018. (I.25.) önk. r.

27.46 KB
a-varos-2017-evi-koltsegveteserol-szolo-rendelet.docx
335.5 KB
a-varos-2017-evi-koltsegveteserol-szolo-rendelet-melleklet.xls

Hasonló cikkek

Városalapítók Napja és Országos Rétesfesztivál 2024
Színes programokkal, koncertekkel és versenyekkel vár mindenkit a Városalapítók Napja és Országos Rétesfesztivál 2024-ben is!
A Két Egyetlen
Karinthy Frigyes Nagy Szerelmei
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Tavaszi mesékkel és kézműves foglalkozással 2024. április 26-án