A Város 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének

2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2016. évi költségvetéséről

Kiskőrös Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, Művelődési, Közoktatási és Sport Bizottsága, Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága, Költségvetési, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

Címrend

2. §

(1) Az önkormányzat által irányított, önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak jelen rendelet 4. és az 5. mellékletében foglaltak szerint. Jelen rendelet 4. és 5. melléklete a bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámokkal együtt.

(2) A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, igazgatási előirányzatai önálló címet alkotnak.

(3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásai elkülönülnek egymástól jelen rendelet 5. mellékletében.

(4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei elkülönülnek egymástól jelen rendelet 3. mellékletében.

Főösszegek

3. §

(1) A Képviselő-testület Kiskőrös Város 2016. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:

3.395.727.000

forintban

finanszírozási kiadásait:           

5.394.514.324

forintban

költségvetési bevételek főösszegét: 

1.917.539.000

forintban

finanszírozási bevételeit:

6.872.702.324

forintban


állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezetei a finanszírozási bevételek (belső finanszírozás).

(3) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Kiadások

4. §

(1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti részletezését jelen rendelet 5. melléklete, a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadásokat jelen rendelet 5. melléklete feladatonként elkülönítetten tartalmazza.

(4) A 2016. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Bevételek

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg forrásonkénti, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. melléklete, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételeket jelen rendelet 3. és 4. melléklete elkülönítetten tartalmazza.

Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 325.000.000 forintban állapítja meg.

(2) A céltartalékok összege 7.690.000 forint jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott célonkénti bontásban.

Éves létszám-előirányzat

7. §

Az éves engedélyezett létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Költségvetési hiány finanszírozása

9. §

A Képviselő-testület a saját önkormányzati források maximális feltárására kell, hogy törekedjen a kiadások lehetséges csökkentése mellett.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 10 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a Polgármesterhez jóváhagyásra benyújtani.

11. §

(1) Az általános tartalék és a jelen rendelet 7. melléklet 2., 4., 5. és 6. pontjaiban meghatározott céltartalék felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát jelen rendelet 7. melléklete 1. és 3. pontjaiban foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

12. §

(1) Az Önkormányzat számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokért elidegeníthető értékpapírt vásárolni.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete finanszírozási bevétel (előző évi maradvány (belső finanszírozás) összege). Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg történik, az elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.

13. §

(1) A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A Képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az áltata irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával.

(2) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve köteles a negyedéves költségvetési jelentéseket felülvizsgálni, amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv a részére megállapított előirányzatokat nem takarékosan használja fel, vagy a kiadási előirányzatok az időarányostól jelentős mértékben túlteljesülnek, arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni köteles. A következő testületi ülésen a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság visszavonásáról, vagy korlátozásáról.

(4) Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

(5) A készpénzben történő teljesítések esetei az alábbiak:

a) eseti, időszakos jellegű kifizetések (pl: közcélú/közhasznú alkalmazottak illetménye – kivételesen indokolt esetben, polgármester költségtérítése),

b) alkalmanként az önkormányzat pénzbeli ellátásainál,

c) eseti kifizetések (pl: önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kifizetések, dologi kiadások)

d) utólagos elszámolásra kiadott előleg felvétele.

(6) A készpénzfelvételre jogosultak körét, a felvehető összeget, a jogcímet, az elszámolás feltételeit a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénz- és értékkezelési szabályzata; a felvételnél/elszámolásnál használt bizonylatok körét a Polgármesteri Hivatal hatályos Bizonylati szabályzatának Bizonylati albuma tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.  

15. §

(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, az esedékességet követő harminc napon túli, lejárt esedékességű tartozásállományukat - hitelezők szerinti bontásban - havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kötelesek a Polgármesternek bejelenteni, aki a következő testületi ülésen köteles erről tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv (1) bekezdés szerinti tartozásállományának mértéke egy hónapon belül eléri az éves eredeti kiadási előirányzata 10 %-át, vagy az ötvenmillió forintot a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki.

Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Módosította: 7/2016. (IV.28) önk. r.., 9/2016. (V.26.) önk. r., 11/2016. (VI.16.) önk. r., 13/2016. (VI.28.) önk. r., 14/2016. (VII.14.) önk. r., 15/2016. (VII. 28.) önk. r., 16/2016. (VIII.26.) önk. r., 17/2016. (IX.15.) önk. r., 20/2016. (X.27.) önk. r., 22/2016. (XI. 24.)önk. r, 23/2016. (XII.15.) önk. r., 1/2017. (I. 27.) önk. r., 3/2017. (II.16.) önk.r.

23.77 KB
a-varos-2016-evi-koltsegveteserol-szolo-rendelet-2.docx
347.5 KB
a-varos-2016-evi-koltsegveteserol-szolo-rendelet-melleklet-2.xls