A talajterhelési díjról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 21/2015.(X. 29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kiskőrös Város közigazgatási területén azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaznak (a továbbiakban: kibocsátók).

A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, befizetése

2. §

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Ktdt.) 12. §-a alapján megállapítania.

(2) Kiskőrös Város közigazgatási területére vonatkozó külön jogszabályban meghatározott területérzékenységi szorzó mértéke: T:1,5.

(3) A kibocsátó a megállapított díjról évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Kiskőrös Város Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) tesz bevallást a rendszeresített bevallási nyomtatványon.

(4) A kibocsátó a talajterhelési díjat – a bevallással egyidejűleg - Kiskőrös Város Önkormányzata 10400621-00027763-00000005 számú talajterhelési díj számla javára fizeti meg.

Kedvezmények, mentességek

3. §

(1) A tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 50%-os díjkedvezményben részesül kérelemre az a természetes személy kibocsátó, akinek háztartásában az egy főre számított havi, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti jövedelme nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(2) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól kérelemre az a természetes személy kibocsátó,

a) aki 70. életévét tárgyév január 1. napja előtt betöltötte,

b) akinek a díjfizetéssel érintett ingatlana a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint komfort nélküli lakás, vagy szükséglakás.

Adatszolgáltatási, ellenőrzési szabályok

4. §

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó adatszolgáltatást tárgyévet követő év február 28. napjáig a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató teljesíti

a) a kibocsátók részére a tárgyévi felhasznált víz mennyiségéről, csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségével,

b) az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók által felhasznált tárgyévi víz mennyiségéről, csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségével.

(3) A talajterhelési díj alapjának meghatározásakor mérési lehetőség hiányában a közszolgáltatónak a fogyasztott víz mennyiségét arányosítva, az előző év azonos időszakában mért fogyasztással egyezően kell megállapítania.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 5/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete.

19.05 KB
a-talajterhelesi-dijrol-szolo-onkormanyzati-rendelet.docx