A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 26/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról.

Kiskőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. (1)-(2) bekezdéseiben, 32. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és az 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben ( a továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, az ellátás igénybevételére vonatkozó szabályokat.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, az Gyvt. 4. §. (1) és (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott személyekre.


II. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Az ellátások formái

3. §

(1) Kiskőrös Város Önkormányzata

  1. gyermekjóléti szolgáltatást
  1. család-és gyermekjóléti szolgálat és
  2. ab) család- és gyermekjóléti központ keretében,
  1. gyermekek napközbeni ellátását bölcsőde keretében,
  2. gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülői ellátás keretében

biztosít.

(2) Kiskőrös Város Önkormányzata az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatást a 125/2015. számú Képviselő-testületi határozat alapján a Sorsfordító Szolgálató Központtal kötött ellátási szerződés szerint, az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és b)–c) pontjai szerinti ellátásokat a fenntartásában működtetett Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény keretein belül biztosítja.

(3) A személyes gondoskodás igénybevételére irányuló kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az ellátás biztosításáról.

(3a) Az (1) bekezdés b) pont szerinti ellátás igénybevételére irányuló kérelmeket a Gyvt. 43. § (3) bekezdésére tekintettel kell elbírálni.

(4) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, ha az ellátást igénylő személy állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé.

(5) Az ellátás megszüntetése a Gyvt. 37/A. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.”

Térítési díj

4.§

(1) A személyi térítési díj alapjául szolgáló intézményi térítési díjat a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

(2) Ha a fizetésre kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről a polgármester határozattal dönt.

(3) A polgármester a személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre csökkentheti, ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik.

(4) A személyi térítési díj csökkentésének mértéke a fizetendő személyi térítési díj 10 %-a.

(5) Ingyenes ellátásban az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre a Gyvt. 150. § (5) bekezdése szerinti esetben részesülhet a jogosult.


III. Fejezet

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 6/1998.(III.26.) önkormányzati rendelete.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet
41 KB
a-szemelyes-gondoskodast-nyujto-gyermekjoleti-alapellatasokrol-szolo-rendelet.doc