A parkolás biztosításának módjáról, parkolóhely-építési kötelezettségről és annak megváltásáról

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 18/2005. (IX. 22.) önk. rendelete a parkolás biztosításának módjáról, parkolóhely-építési kötelezettségről és annak megváltásáról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Kiskőrös Város közigazgatási területén

 1. új épületet, építményt épít, létesít, vagy meglévő építményt bővít;
 2. építési engedélyhez kötött, rendeltetési mód változással járó építmény-átalakítást végez; vagy
 3. olyan, építési tevékenységgel nem járó rendeltetés-módosítást hajt végre, illetőleg
 4. olyan területhasználatot folytat,

ami új parkolóhelyek létesítését követeli meg.

Parkolóhely-építési kötelezettség

2. §.

(1) Új épület építése, vagy meglevő épület új, önálló rendeltetési egységgel való bővítése, illetőleg épület rendeltetési módjának meg-változtatása esetén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 42. §-a és 4. sz. melléklete szerint előírt mennyiségű parkoló-férőhelyet elsősorban a telken belül kell biztosítani.

(2) Ha az előírt számú parkoló kialakítása a telken belül – megfelelő nagyságú terület hiánya, műemléki védettség vagy egyéb építészeti, városfejlesztési szempontból, közlekedési, forgalomtechnikai okból nem biztosítható, - az építtető kötelezettségének részben vagy egészben az építés helye szerinti telken kívül is eleget tehet 500 méteren belül létesülő közterületi parkolóhelyen;

 1. a 3. §-ban foglalt feltételek mellett, közterületi parkoló megépítésével,
 2. a 4. §-ban foglaltak szerint, a parkolóhely-építési kötelezettség pénzbeni megváltása útján.

Közterületi parkoló építése

3. §.

(1) Az építtető parkolóhely-építési kötelezettségét, az Önkormányzattal kötött szerződés alapján és feltételei szerint, közterületi parkoló építésével is teljesítheti. Ilyen esetben a létesítési költségek teljes egészében az építtetőt terhelik. Az építtető által létesített parkolók közhasználatúak, de a létesítési szerződés lehetővé teheti legfeljebb azok egyharmadának kizárólagos használatú megjelölését is.

(2) A közterületi parkoló létesítésére vonatkozó szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg.

A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 • az építés helyét, idejét;
 • az épített parkolóhelyek számát, a beépített terület meghatározását;
 • az építési engedély beszerzésére vonatkozó rendelkezést;
 • a kivitelezés módját, minőségét, a felhasznált anyagokra vonatkozó előírásokat;
 • azt, hogy az építtető a parkolókat teljes egészében saját költségén építi meg, és azok ingyenesen az Önkormányzat tulajdonában kerülnek;
 • a kizárólagos használatra megjelölt parkolóhelyek számát.

Építési engedély, vagy engedélyezési dokumentáció hiányában, a szerződéshez mellékelni kell legalább 1:500 méretarányú helyszínrajzot, 1:50 méretarányú hossz-szelvényt, és keresztszelvényt, a vízelvezetés megoldásának, valamint a pályaszerkezet és a forgalomtechnikai szabályozás leírását.

Parkolóhely-építési kötelezettség pénzbeni megváltása

4. §.

(1) Az építés vagy rendeltetés-módosítás helye szerinti telken kívüli parkolóhely létesítési kötelezettségét, az építtető kezdeményezésére, az Önkormányzat átvállalhatja.

(2) A parkoló-létesítési kötelezettség átvállalásáról az Önkormányzat nevében a polgármester szerződést köt az építtetővel. A szerződésnek tartalmaznia kell az Önkormányzat által létesítendő parkoló-férőhelyek számát, azok megvalósításának várható időpontját, valamint a fizetendő megváltási díj összegét és megfizetésének határidejét.

(3) A parkolóhelyek megváltási díja, férőhelyenként: 430.000,- forint.

(4) A parkoló-férőhely megváltásaként az építtető által az Önkormányzatnak megfizetett összeget kizárólag parkoló létesítésére lehet felhasználni az éves költségvetésben foglaltak szerint.

(5) A megváltási díjból létesített közterületi parkolók közhasználatúak, a befizetett megváltási díj alapján nem keríthetők le és nem jelölhetők meg kizárólagos használatra.

(6) Ha a parkolási igényű létesítmény rendeltetése oly módon változik meg, hogy annak a várakozóhely-szükséglete csökken, a befizetett megváltási összeg nem igényelhető vissza.

5. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

6. §.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.


Módosította: 13/2009. (X. 22.) önk. r.,  14/2020. (X. 22.) önk. r.

37 KB
a-parkolas-biztositasanak-modjarol-parkolohely-epitesi-kotelezettsegrol-es-annak-megvaltasarol-szolo-rendelet.doc