A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezet 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A közszolgáltatás tartalma és területe

1. §

1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás a háztartási szennyvíz keletkezési helyéről vagy átmenti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés hiányában – ártalmatlanítás céljából gépjárművel történő átvételét, elszállítását, kezelését igénybe veendő szolgáltatás.

2) A rendelet területi hatálya Kiskőrös Város közigazgatási területére terjed ki.

A közszolgáltatási szerződés megkötése

2. §

1) A közszolgáltatás szerződés az Önkormányzat és a közszolgáltatás ellátó között jön létre.

2) A közszolgáltatás ellátására - közbeszerzési eljárás szükségességének hiányában -, az önkormányzat, legalább három árajánlat megkérését követően, a legalacsonyabb ajánlati árat ajánló  közszolgáltatóval, legfeljebb 10 évre írásban köteles a szerződést megkötni. A közszolgáltatási szerződést a Képviselő-testület nevében a Polgármester írja alá.

3) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell különösen:

a.  A közszolgáltatási szerződés tárgyát, időtartamát és a közszolgáltatás kizárólagosságát,

b. A közszolgáltató kötelezettségét,

c. Az önkormányzat kötelezettségét,

d. a közszolgáltatási díjjal kapcsolatos kikötéseket.

A közszolgáltató és működési területe

3. §

1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) végző közszolgáltató Gulyás és Társa Kft. (Elérhetősége: 20/957-5227. Ügyvezető: Gulyás István) (továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni.

2) A közszolgáltató működési területe a közszolgáltatással ellátott terület határaival megegyezik.

3) A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítése során begyűjtött háztartási szennyvizet a Kőrösvíz Kft. által üzemeltetett Dózsa Gy. úti szennyvíztisztító telepen kell elhelyezi.

A közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

4. §

1) A közszolgáltató köteles - a munkanapokat figyelembe véve - a tulajdonos bejelentésétől számított 48 órán belül a szolgáltatást elvégezni.

2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

3) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni.

4) Az ingatlan tulajdonosa, használója, a tulajdonosok, illetve használók közössége (a továbbiakban: tulajdonos) az 1. § (1) bekezdésében foglalt helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik és gyűlik össze. A tulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és elszállítására irányuló igényét bejelenteni a jelen rendeletben kijelölt közszolgáltatónak.

5) Az ingatlan tulajdonosa, a jelen rendeletben kijelölt közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatási tevékenységét veheti igénybe.

6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a 2. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a tulajdonost a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

A közszolgáltatás díja

5. §

1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díja köbméterenként 1.800-Ft + ÁFA. A díjat az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után köteles a tulajdonos a közszolgáltatónak megfizetni.

2) A közszolgáltató minden év szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - önköltségelemzéssel alátámasztott, a Képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének függvényében.

3) A közszolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a közszolgáltatás igénybe vevője 15 napon belül készpénzben köteles kiegyenlíteni. 15 napon túli kiegyenlítés esetén a közszolgáltató a megfizetni elmulasztott összeg után a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel.

4) A tulajdonost a közszolgáltató vagy megbízottja írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás tulajdonos általi kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltével a közszolgáltató követelésének jogi úton érvényt szerezhet.

5) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

6. §

1) A közszolgáltató a természetes személyazonosító adatokat és lakcímet elsősorban az ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg.

2) A közszolgáltatással összefüggő természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet a közszolgáltató csak saját, a közszolgáltatási tevékenységével összefüggő célra használhatja.

3) A közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés megszűntéig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.

4) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt, közszolgáltatással összefüggő személyazonosító adat és lakcím nyilvánosságra hozatalára.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-estületének a települési folyékony hulladék elszállítására irányuló kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 13/1999. (VI. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

52 KB
a-nem-kozmuvel-osszegyujtott-haztartasi-szennyviz-begyujtesere-vonatkozo-kozszolgaltatasrol.doc