A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról.

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) pontjában és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az adó mértéke

1. §

Az adó évi mértéke

 1. ha a lakás alapterülete a 100 m2-t nem haladja meg lakásonként 12.000 forint,
 2. ha a lakás alapterülete a 100 m2-t meghaladja lakásonként 16.000 forint,
 3. nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén épületenként, épületrészenként 3.000 forint,
 4. telek esetén telkenként 3.000 forint.

Adómentesség, adókedvezmény

2. §

(1) Mentes az adó alól:

 1. a belterületen fekvő, 1200 m2-t meg nem haladó nagyságú beépített telek,
 2. a belterületen fekvő, 400 m2-t meg nem haladó nagyságú beépítetlen telek,
 3. a külterületen fekvő telek,
 4. a gépjárműtároló kivételével a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
 5. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerinti komfort nélküli lakás és szükséglakás,
 6. a gépjármű tulajdonjogával, vagy üzembentartó jogával nem rendelkező adóalany bejelentése alapján a tulajdonában lévő, kiegészítő helyiségként használt gépjárműtároló.

(2) 50 %-os adókedvezményben részesül

 1. a külterületen fekvő lakás és gépjárműtároló,
 2. a szennyvízcsatorna létesítése céljából hozzájárulást fizető magánszemély a beruházással érintett ingatlana után abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlanát a közműhálózatra annak kiépítését követő 1 éven belül a közszolgáltató szervezet által kiállított igazolás szerint rákötötte.

(3) Kérelmére mentesül a tulajdonában, haszonélvezetében lévő, kizárólag általa és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója által lakott lakás után megállapított adó 50 %-ának megfizetése alól az a magánszemély, aki 62. életévét betöltötte, feltéve, hogy a vele együtt lakó közeli hozzátartozó – a házastárs kivételével - nem rendelkezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti jövedelemmel.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a magánszemély a kedvezmény igénybevételére a támogatással csökkentett évi befizetés összegéig jogosult a rákötést követő év január 1. napjától, de legfeljebb 4 évig.

Eljárási szabályok

3. §

Az adózó fizetési kötelezettségét 2003. évi XCII. törvényben meghatározott fizetési módok mellett POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1991. (X.3.) önkormányzati rendelete.


Módosította: 15/2020. (XI.22.) önk. r., 18/2020. (XII.14.) önk. r.,

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet
20.99 KB
a-maganszemelyek-kommunalis-adojarol-szolo-onkormanyzati-rendelet.docx