A közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 20/1991. (XII. 5.) önk. rendelete a közterületek tisztán tartásáról.

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 31. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Kiskőrös Város közigazgatási területén a köztisztaság megőrzéséről mindenki (jogi és magánszemély, egyéb szervezet) köteles gondoskodni.

(2) A települési szilárd hulladék lerakóhelyet (a továbbiakban: lerakóhely) a Képviselő-testület jelöli ki.

(3)-(5)

2-4. §

A közterületek tisztántartása

5. §

(1) A közterületek tisztántartásáról, kezeléséről, az Önkormányzat saját szervezete vagy vállalkozó útján gondoskodik.

(2) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Módosította: 11/1997. (V.29.) önk. r., 4/2000. (II. 10.) önk. r., 15/2000. (VIII. 17.) önk. r., 6/2001. (II. 22.) önk. r., 8/2004. (IV. 29.) önk. r.

(3) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

(4) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka, stb. céljára) történő használata esetén, a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

Köz- és magánterületek szennyezésének tilalma

6. §

(1) Építkezésnél, bontásnál, tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési és bontási anyagot, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és szennyeződés ne keletkezzen.

(2) Az építési munka kivitelezőjének az építkezés területén és közvetlen környékén a tisztaságot biztosítani kell.

(3) Tilos közterületen építésből, bontásból, tatarozásból származó hulladék anyag tárolása. Önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévő utakra és járdákra rakott ilyen anyagokat 24 órán belül el kell szállítani.

Szennyező anyagok szállítása

7. §

Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

8-13. §

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Kiskőrös Város Tanácsának a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről szóló 3/1989. (XII. 1.) tr. sz. rendeletével módosított 3/1986. (X. 29.) tr. sz. rendelete

35 KB
a-kozteruletek-tisztan-tartasarol-szolo-rendelet.doc