A közterületek használatáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/1998. (II. 2.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek., a 80. § (1) bek., valamint az 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya - a közutak kivételével - Kiskőrös Város közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő, közterületként nyilvántartott földrészletekre terjed ki.

2. §

(1) Közterületet épületrésszel vagy más építménnyel elfoglalni, illetőleg rendeltetésétől eltérő célra és módon használni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak közterülethasználati megállapodás (továbbiakban: megállapodás) birtokában, az előírt hatósági engedélyeknek megfelelően szabad.

(2) Közterület kereskedelmi tevékenységre csak a 4/1997. (I. 22.) Korm. számú rendelet 2. § (2) bek. b) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott korlátozások figyelembevételével adható használatba.

3. §

A megállapodás

 1. 10 évet meg nem haladó, meghatározott időre,
 2. valamely feltétel bekövetkeztéig, de legfeljebb 10 éves időtartamra,
 3. a használatba adó felmondásáig, de legfeljebb 10 éves időtartamra köthető.

4. §

(1) A megállapodás iránti kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Ha a közterület használata építési engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, a közterület használatára csak előzetes megállapodás köthető. Ilyen esetben az építmény elhelyezésére jogosító közterület-használati megállapodás megkötésére, az építési engedély kiadását követően - az abban foglaltak figyelembe-vételével - kerülhet sor.

(3) Ha a közterület használata munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell kérnie.

(4) A megállapodás (előzetes megállapodás) megkötése iránti kérelmet - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - írásban kell előterjeszteni, ehhez külön nyomtatvány is rendszeresíthető.[1]

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a megállapodást igénylő nevét, lakóhelyének (székhelyének) címét,
 2. a közterület-használat célját, időtartamát,
 3. a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos leírását,
 4. a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok ismertetését,
 5. előzetes megállapodás iránti kérelem esetén, a jogerős építési engedély benyújtásának időpontját.

(5) A közterület szolgáltató jellegű tevékenység, továbbá anyagok, szerkezetek és árukészlet tárolása céljára alkalomszerű, legfeljebb 3 napig történő igénybevételére irányuló megállapodás a helyszínen, az igénylő szóban előterjesztett kérelemére is megköthető.

(6) A közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározása érdekében a polgármester helyszínrajzot, méretezést, vázlatot, fényképet, stb. tartalmazó egyszerű dokumentáció csatolását is előírhatja.

(7) A megállapodás megkötését megelőzően, a polgármester felhívására, be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.

5. §

(1) A megállapodás megkötése során figyelembe kell venni a vonatkozó ágazati jogszabályok, a településszerkezeti, a helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek előírásait, a városképi, műemlékvédelmi, köztisztasági követelményeket és ellenőrizni kell az egyéb feltételek - így pl. a tevékenység végzésére jogosító okiratok - meglétét is.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

 1. a használó nevét, lakóhelyének (székhelyének) címét,
 2. a közterület-használat célját, időtartamát,
 3. a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meg-határozását,
 4. a megállapodás megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget,
 5. közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, továbbá fizetésének kezdő időpontját és módját,
 6. a megállapodás megszűnésének eseteit,
 7. előzetes megállapodás esetén a jogerős építési engedély megszerzésének végső időpontját.

(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos megállapodásban azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(4) Az építési munka végzésének tartamára szóló megállapodásban - indokolt esetben - elő kell írni a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés, gyalogos átjáró, védőtető, védőkorlát, stb. létesítését.

(5) Az utcai árusítás céljára szolgáló megállapodásban azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben, kézből vagy járműből történhet.

(6) A megállapodás megkötésére a polgármester jogosult.

(7) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.

(8) Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a Petőfi Sándor tér.

(9) A filmforgatás céljából történő közterület-használatához a hozzájárulás megadását követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események elhárulását követő 10 napon belül a kérelmező számára a közterület-használatot biztosítani kell.

(10) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

 1. a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterületet tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,
 2. a zöldterületet köteles kíméletesen használni,
 3. 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,
 4. a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszünteti, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

(11) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során stáb parkolására díszburkolattal ellátott közterület nem használható.

(12) Filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem adható engedély:

 1. bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozó helyek területére,
 2. egészségügyi területi ellátási kötelezettség teljesítésére, rendelők közelében biztosított parkolóhelyek területére,
 3. mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek területére.

(13) Filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.

6. §

(1) A közterület-használatért e rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

(2) A díjat általában évi két részletben: március 15. és szeptember 15. napjáig kell megfizetni. 
A közterületet használni kívánó kérelmére a díj havonta, illetve negyedévenként is fizethető. Eseti jellegű vagy 90 napot meg nem haladó, határozott idejű közterület-használat esetén a díjat a közterület birtokbavétele előtt, egyösszegben kell megfizetni.

(3) A közterület-használati díjat a megállapodásban megjelölt időponttól kell fizetni.

(4) Az, aki megállapodás nélkül vagy a megállapodásban foglaltaktól eltérő módon használ közterületet, a megállapodás nélküli használat vagy az eltérő használat időtartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj kétszeresét köteles megfizetni.

(5) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

 1. a fegyveres erők, rendészeti szervek, a mentők, továbbá a környezetvédelmi és vízügyi szervek létesítményeinek elhelyezése,
 2. a közműveknek (elektromos-, gáz-, távfűtő-, víz és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szolgáltatók feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezése,
 3. távközlési létesítmények elhelyezése,
 4. közforgalmú vasúti és közforgalmú közúti tevékenységet végzőknek, a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeik elhelyezése,
 5. szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, egyéb köztárgyak elhelyezése,
 6. az Önkormányzat és szervei, intézményei rendezvényei alkalmával, a rendező által meghívottak részére, a rendezvényekhez kapcsolódó közterület-használat,
 7. közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek,
 8. erre kijelölt területen mezőgazdasági kistermelő által termelt, saját termékének forgalomba hozatala,
 9. 6 hónapig terjedő időre lakóház, lakóház kerítésének építéséhez, felújításához szükséges állványzat, építőanyag, törmelék elhelyezése,
 10. épületek kötelezően előírt akadálymentes bejárata biztosítása érdekében szükséghelyzetből, közterületen megvalósult rámpák elhelyezése

után.

(6) A filmforgatás céljából történő közterület-használatért a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott díjat kell megfizetni, egy összegben az önkormányzat számlájára történő átutalással.

(7) Amennyiben a filmforgatás céljából történő közterület-használat a hatósági szerződésben foglaltaktól eltér, vagy annak hiányában jogellenesen történik, úgy a használó a meghatározott díjtételek figyelembe vételével kiszámított díj kétszeresét köteles megfizetni.

(8) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki e rendelet más célú közterület-használatra - különösen a díjszámításra, kérelem benyújtására, az engedélyezésére vonatkozó - rendelkezései.

7. §

(1) A megállapodás megszűnik:

 1. a használat kezdetétől számított 10 év elteltének napjával,
 2. ha a felek a megállapodást közös megegyezéssel megszüntetik,
 3. ha az arra jogosult felmond,
 4. ha a közterületet használó meghal,
 5. ha a jogosultnak a közterületen folytatott tevékenység végzésére jogosító okirata, hatósági engedélye érvényét veszti, tevékenységét a hatóság megtiltja,
 6. ha a közterület építési engedélyhez kötött épület vagy építmény elhelyezésére szolgál és a jogerős építési engedélyt a használó az előzetes megállapodásban meghatározott időpontig nem mutatta be,
 7. a határozott időre szóló, illetőleg valamely feltétel bekövetkezéséig tartó közterület-használat a megállapodásban meghatározott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekövet-kezésekor is megszűnik.

(2) A polgármester a megállapodást felmondhatja, ha

 1. a közterületet használó a közterület-használati díjat írásbeli felszólítás ellenére, a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg,
 2. a közterületet használó a közterületet nem a megállapodásban meghatározott célra vagy attól eltérő módon használja,
 3. a közterület közérdekből más célra szükséges,
 4. a közterületet használó a megállapodásban meghatározott tevékenységet, írásbeli felszólítás ellenére, a felszólításban meghatározott időponttól sem folytatja.

(3) Ha a közterület közérdekből más célra szükséges, a felmondási idő 2 hónapnál rövidebb nem lehet.

(4) Ha a megállapodás megszűnik, a használó vagy jogutódja a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani, kivéve, ha a szerződő felek között megállapodás jön létre az épület, építmény megvásárlására.

8. §

9. §

(1) Ez a rendelet kihírdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a közterület-használat engedélyezéséről szóló 11/1994. (VIII. 26.) önk. rendelet, valamint az ezt módosító 2/1997. (I. 30.) önk. rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt kiadott közterület-foglalási és közterület-használati engedélyekre a kiadásuk idején hatályban volt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a polgármesternek 6 hónapon belül kezdeményeznie kell az e rendeletnek megfelelő, közös megegyezéssel történő módosításukat. A felülvizsgálat kezdeményezésének kötelezettsége nem vonatkozik a meghatározott időre kiadott engedélyekre.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.


(Módosította: 6/1999. (IV. 1.) önk. r., 4/2000. (II. 10.) önk. r., 14/2000. (VI. 29.) önk. r., 15/2000. (VIII. 17.) önk. r., 6/2001. (II. 22.) önk. r., 11/2001. (V. 24.) önk. r., 26/2001. (XII. 20.) önk. r., 36/2004. (XII. 29.) önk. r., 11/2007. (VI. 21.) önk. r., 13/2009. (X. 22.) önk. r., 2/2011. (I. 20.) önk. r.; 14/2013. (VII.24.) önk. r.)

A közterületek használatáról szóló rendelet
27.33 KB
a-kozteruletek-hasznalatarol-szolo-rendelet.docx
A közterületek használatáról szóló rendelet melléklete
18.41 KB
a-kozteruletek-hasznalatarol-szolo-rendelet-melleklete.docx