A közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről szóló önk. rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 25/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a házszámozás rendjéről

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

1. A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Kiskőrös Város közigazgatási területén a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a továbbiakban: Kcr.) 1. melléklet szerinti jellegű közterület ( a továbbiakban: utca) és nagyobb területű összefüggő városrész elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét.

(2) A rendelet hatálya Kiskőrös Város közigazgatási területén található közterületre, magánútra és a Kcr. 2. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. Házszám: a Kcr. 1. § 7. pontja szerinti megjelölés.

2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

3. Közterületnév: a Kcr. 1. § 9. pontja szerinti név.

4. Utcanévtábla: a közterületnek a fizikai megjelenítésére szolgál.

5. Védett közterületnév: város-, vagy helytörténeti értékű, emiatt megőrzésre érdemes közterületi elnevezés.


II. FEJEZET

1. A közterület-elnevezés általános szabályai

3. §

(1) Minden közterületet el kell nevezni.

(2) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartoznia.

(3) Természetes személyről elnevezett közterület esetén a teljes családi név mellett az utónév is az elnevezés részét képezi.

(4) Közterület neveként szám nem használható.

(5) A közigazgatási területen belül egy közterület elnevezés csak egyszer szerepelhet.

2. Hatásköri és eljárási szabályok

4. §

(1) Az utcát, a városrészt – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a képviselő-testület nevezi el, valamint dönt az emléktábla elhelyezéséről.

(2) Az 1) bekezdésben meghatározott ügyekben a képviselő-testületi döntésre – az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi, valamint az Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével - a polgármester tesz javaslatot.

(3) Újonnan kialakításra kerülő utca, ill. városrész elnevezésére beépítésének megkezdése előtt, területének közterületként való bejegyzésével egyidejűleg kell javaslatot tenni.

(4) Az utca, városrész elnevezését, az emléktábla elhelyezését megelőzően a javaslatot a Képviselő-testület állandó bizottságainak meg kell tárgyalnia.

5. §

(1) Az utca elnevezését, az elnevezés megváltoztatását – az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - az utcában lakók több, mint fele, a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, a települési nemzetiségi önkormányzat testülete és Kiskőrös városában bejegyzett társadalmi szervezet kezdeményezheti az önkormányzatnál.

(1a) Magánút elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására a magánút tulajdonosai együttesen tehetnek javaslatot.

(2) Emléktábla elhelyezését a polgármester, a települési képviselők, a bizottságok, a települési nemzetiségi önkormányzat testülete, Kiskőrös városában bejegyzett társadalmi szervezet, továbbá Kiskőrös Városban állandó lakóhellyel rendelkező lakos kezdeményezheti az önkormányzatnál.

(3) Amennyiben az utca elnevezését, ill. az elnevezés megváltoztatását nem az utcában lakók több, mint a fele kezdeményezi, úgy a kezdeményezés benyújtását megelőzően ki kell kérni az utcában lakók véleményét.

(4) A nemzetiségi nyelvű elnevezés kezdeményezés benyújtásakor minden esetben ki kell kérni az érintett települési nemzetiségi önkormányzat testületének véleményét.

(5) Az (1), (1a) és (2) bekezdésekben meghatározott személyek indokolással ellátott kezdeményezését a polgármesterhez kell benyújtani, amelyet a helyben szokásos módon 15 napra ki kell függeszteni.

(6) A Képviselő-testület döntésére a kifüggesztés lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen kerül sor.

(7) Az utca nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni annak a településen belüli elhelyezkedésére, a hagyományokra, a településhez kötődő személyekre és a történelmi tényekre. Az utca csak elhunyt személyről nevezhető el, emléktábla csak elhunyt személynek állítható.

(8) Az utca nevét megváltoztatni csak különösen indokolt esetben lehet.

(9) Természetes személyekről történő névválasztásnál lehetőleg a városunkban született, vagy itt élt közismert emberek nevét kell felhasználni.


III. FEJEZET

Utcanévtábla szövege és elhelyezése

6. §

(1) Az utcanévtáblát az utca mindkét oldalán, az utca elején és végén, valamint az utca útkereszteződéseinél, minden sarokingatlanon el kell helyezni.

(2) *

7. §

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója stb.) az utcanévtábla elhelyezését tűrni köteles.

8. §

Az utcanévtábla elkészítésének költsége az önkormányzatot terheli. Elkészítéséről, el-helyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


IV. FEJEZET

1. Az ingatlanok számozása

9. §

(1) – (2) *

(3) A házszámozást új utca esetén annak keletkezésével egyidejűleg kell elvégezni.

(4) *

(5) A többlakásos épületekben lépcsőházanként és szintenként 1-gyel kezdődő ajtószámot kell folyamatosan adni a lakásoknak. A számozást a szintre való érkezéskori jobb oldalon kell kezdeni.

(6) Amennyiben az épületek bejáratai nem azonos közterületre nyílnak, a házszámozás a tényleges közterületi kapcsolathoz igazodóan történhet.

(7) *

(8) Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámozást a város központjához közelebb eső végén kell kezdeni azzal, hogy utca vonatkozásában a közterület bal oldala kapja a páros jobb oldala a folyamatos páratlan számokat. Tereket jobbról-balra haladóan folyamatosan kell házszámozni.

2. Házszámtábla kihelyezésének szabályai

10. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni.

(2) Külterületen – amennyiben az ingatlan házszámmal nem rendelkezik – a házszámtáblával azonos módon kell a helyrajzi számot feltüntetni.

(3) A téren elhelyezkedő ingatlanok házszámtábláján a tér elnevezését is fel kell tüntetni.

(4) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

(5) A házszámtáblát épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten, közterületről jól látható módon kell elhelyezni.

(6) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták, függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.

3. Házszámváltozás

11. §

(1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. A kérelmet Kiskőrös Város Jegyzőjéhez kell benyújtani.

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

  1. az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi száma, a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,
  2. az ingatlan házszáma téves,
  3. az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.

(3) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, illetve új házszám kerül megállapításra, akkor a közterületet érintő ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.

(4) Ha a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló ingatlanon belül lévő egységek házszáma hibás, követhetetlen illetve a beazonosítás körülményes, akkor az átszámozást a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell elvégezni.


V. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

12. §

Azon ingatlantulajdonosok, akiknek ingatlanán e rendelet hatálybalépésekor a házszámtábla hiányzik vagy nem látható, kötelesek azt e rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül elhelyezni.


VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

13. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület elnevezések és házszámok érvényességét nem érintik.


Módosította: 14/2017. (VI. 15.) önk. r., 19/2019. (XI. 21.) önk. r.

*Hatályon kívül helyezte: 14/2017. (VI. 15.) önk. r.

A közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről szóló önk. rendelet
58.5 KB
a-kozteruletek-elnevezeserol-az-elnevezes-megvaltoztatasarol-azok-jeloleserol-szolo-onk-rendelet.doc