A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 10/2001. (IV. 19.) önk. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (a módosításokkal egységes szerkezetben).

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §.

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Evangélikus Temetőben lévő ravatalozóra, urnafalra, díszsírhelyként megjelölt területre, a temetőben lévő védett sírokra, köztemetőre, az ezek fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységre.

(2) 

2. §.

Az Önkormányzat a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközséggel (a továbbiakban: temetőtulajdonos) kötött megállapodás alapján, a temetőtulajdonos kizárólagos tulajdonában álló 2063 helyrajzi számú ingatlan teljes területén teljesíti a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét.

3. §.

(1) A ravatalozó, az urnafal, illetve a díszsírhelyek, díszsírok, katonasírok, a temetőben lévő védett sírok fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.

(1a) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről - a temetőtulajdonossal kötött megállapodás alapján - a temetőtulajdonos gondoskodik, a temetőszabályzatában foglaltak szerint.

(1b) A köztemető használatának szabályai igazodnak a temető egyéb részének szabályaihoz, melyet a temetőtulajdonos temetőszabályzatban állapít meg.

(2) A díszsírhelyek, díszsírok, katonasírok, a temetőben lévő védett sírok jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


Módosította: 19/2005. (IX. 22.) önk. r., 14/2008. (VII. 7.) önk. r., 13/2009. (X. 22.) önk. r., 16/2021. (XII.16.) önk. r., 8/2023. (III.23.) önk. r


A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

3/A. §

(1) Az Önkormányzat a köztemető rendeltetésszerű használata körében:

a) ravatalozót és halotthűtőt üzemeltet,
b) WC és mosdó használatot biztosít, 
c) gépjárműparkolót üzemeltet.

(2) A temetőtulajdonos - a temetőszabályzatban foglaltak szerint - a köztemető üzemeltetése körében: 

a) sírhely és sírbolt nyilvántartó könyvet vezet,
b) kijelöli a temetési helyeket,
c) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, télen a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést,
d) biztosítja a teljes temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását,
e) vízvételi lehetőséget biztosít,
f) szemétlerakóhelyet jelöl ki és elszállíttatja az összegyűlt hulladékot,
g) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.


Köztemető használatának és igénybevételének szabályai

3/B. §.

(1) A köztemető igénybevételét, az eltemetés módját – a temetésről gondoskodó személynek vagy az általa megbízott temetkezési szolgáltatónak – a temetőtulajdonosnak kell bejelenteni.

(2) A köztemető nyitvatartása igazodik a temető nyitvatartásához:

a) nyári időszámítás esetén 6-20 óráig
b) téli időszámítás estén 8-16 óráig látogatható a temető.


Temetkezési helyek és szabályok

4. §.

(1) Az Önkormányzat által temetkezésre használt helyek a temetőtulajdonossal kötött megállapodás alapján a következők lehetnek:

a. köztemetés céljára az újonnan megnyitott parcellában, a sorban következő szabad egyes vagy kettős sírhely;
b. díszsírhely.

(2) Díszsírhely adományozásáról a Képviselő-testület dönt. A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(4) Díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhunyt özvegye, közvetlen felmenő- és lemenő egyenes ági hozzátartozói (szülők, gyermekek), továbbá az élettárs is elhelyezhetők.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az Önkormányzat köteles gondoskodni.

(6) A sírhelyek mérete:

a) felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 1,00 m széles,
b) felnőtt kettes sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 2,00 m széles,
c) gyermeksírhely: 1,30 m hosszú, 2,00 m mély, 0,70 m széles,
d) urnasírhely: 0,60 x 0,80 m a mérete, 0,50 m mély,
e) kétszemélyes sírbolt: 3,00 m hosszú, 1,70 m mély, 2,00 m széles, maximális magassága: 3,50 m, 
f) négyszemélyes sírbolt: 3,00 m hosszú, 1,70 m mély, 3,00 m széles, maximális magassága: 3,50 m.

(7) A sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 30cm lehet.

(8) Síremléket csak szilárd talajra lehet építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet és meg kell, hogy feleljen a temető esztétikájának, közízlést nem sérthet.

(9) A sírhely, sírbolt fenntartásáról a sírhely felett rendelkezési joggal bíró köteles gondoskodni. A sírgondozás részletes szabályait a temető tulajdonosa temetőszabályzatában állapítja meg.

(10) A köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának szabályait a temetőtulajdonos temetőszabályzatban határozza meg. A temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját - kivéve a ravatalozó és hűtő igénybevételét, illetve az azokért fizetendő díjakat - a temetőtulajdonos határozza meg, melyeket a rendelet 3. melléklete tartalmaz. A díjak a temetőtulajdonost illetik meg.


A ravatalozó és a hűtők üzemeltetésére vonatkozó szabályok

5. §.

(1) A ravatalozó üzemeltetésével kapcsolatosan biztosítani kell:

a. a ravatalozó és ezek technikai berendezései, a tárolók és hűtők, valamint ezek infrastruktúrájának karbantartását és működtetését;
b. a ravatalozóba kiszállított elhunytak átvételét;
c. a ravatalozó tisztán tartását, az ehhez tartozó út karbantartását, síkosság-mentesítését és a hóeltakarítást;
d. a ravatalozó területén keletkezett hulladék összegyűjtését és elszállítását.

(2) A ravatalozót oly módon kell karbantartani, hogy alkalmas legyen az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet lerovására és az elhunyt elbúcsúztatására. Az épületen belüli üzemi, technikai és a búcsúztató helyiségeket el kell választani egymástól.

(3) A ravatalozó esztétikai megjelenésének, berendezési tárgyainak kifogástalan minőségűnek kell lennie, biztosítva egyben a méltó kegyeletgyakorlást.

6. §.

(1) A hűtőnek biztosítania kell az elhunytak eltemetéséig való folyamatos hűtését.

(2) A hűtő üzemi hőmérsékletét technológiai utasítás szabályozza.

(3) A hűtőt hetente egyszer meg kell tisztítani, és el kell végezni a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelező fertőtlenítésüket.

(4) A hűtőről üzemeltetési és fertőtlenítési naplót kell vezetni, melyben az ezekkel kapcsolatosan elvégzett feladatokat időrendben fel kell jegyezni.

7. §.

A temetkezési szolgáltatónak – kivétel a köztemetés, illetve a díszsírhelyre történő temetés – a ravatalozó és berendezéseinek használatáért ravatalozó igénybevételi díjat, az elhunytak hűtéséért hűtési díjat kell fizetni, a rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint, mely díjak az Önkormányzatot illetik meg.


A temetési szolgáltatás, a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

7/A. §.

(1) A köztemetőben temetési szolgáltatást - a temetőszabályzat alapján - csak a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő szolgáltatók végezhetnek.

(2) A köztemetőben történő munkavégzést - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temető üzemeltetője részére előre be kell jelenteni. A köztemetőben történő munkavégzés további szabályait a temető tulajdonosa temetőszabályzatában állapítja meg.


Záró rendelkezések

8. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az Önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló, a 12/1992. (VI. 5.) önk., a 17/1992. (X. 1.) önk., a 22/1995. (XI. 27.) önk., a 27/1999. (XII. 6.) önk., valamint az 5/2001. (II. 22.) önk. rendeletekkel módosított 4/1992. (II. 27.) önk. rendelet 7. §. (3) bekezdése hatályát veszti.


Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. §.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.


Módosította: 8/2023. (III.23.) önk. r.


1. melléklet

DÍSZSÍRHELYEK, DÍSZSÍROK, KATONASÍROK, VÉDETT SÍROK JEGYZÉKE

 1. Diszsírhelyek 1/D parcella első és második sor,
 2. II. világháborúban elesett magyar katonasírok 4/2 sz. parcella,
 3. II. világháborúban elesett szovjet katonasírok 6 sz. parcella,
 4. Leska István sírja 1/B parcella 86. sír,
 5. Kurucz Zsuzsanna sírja 5/B parcella 255. sír,
 6. Szily Dániel sírja 6. parcella 401. sír,
 7. Sárkány József sírja 1/A parcella 5 sz. kripta,
 8. Viczián János sírja 1/C parcella 38. sír,
 9. Zalai-Szalay Antal sírja 1/B parcella 97.sír,
 10. Bányai János sírja 13/I. parcella 94. sír,
 11. Blázy-család sírboltja 1/D parcella 8-9. sír,
 12. Daray Vilmos sírboltja 1/A parcella 4. sír,
 13. Dr. Fél Edit sírja 13/2/A parcella 131. sír,
 14. Kiss Béla 8. parcella 123. sír,
 15. M. Lábos család sírboltja 1/A parcella 7. sír,
 16. Raksányi József sírja 1/B parcella 85. sír,
 17. Revaló Pál sírja 1/A parcella 19. sír,
 18. Safáry-család sírboltja 1/B parcella 40. sír,
 19. Ugrik család sírboltja 9. parcella 263-264. sír,
 20. Zostyák János (Zoltán János) sírja 13/II. parcella B12. sír,
 21. 1919-es vértanúk emlékműve (13/II. AB határán szám nélkül „Vértanúk” jelöléssel)

2. sz. melléklet

Temetkezési szolgáltató által fizetendő díjak:

1) Ha a temetés az Evangélikus Temetőben történik a ravatalozó igénybevétele mellett:

a) ravatalozó igénybevételi díj: bruttó 19.050,- Ft/alkalom
b) hűtési díj: bruttó 6.350,- Ft/nap (minden megkezdett nap után)
c) hűtési díj (ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntetőeljárás van folyamatban): bruttó 19.050,- Ft/alkalom

2) Ha a temetés az Evangélikus Temetőben történik a ravatalozó igénybevétele nélkül, vagy a temetés nem az Evangélikus Temetőben történik:

a) hűtési díj: bruttó 8.255,- Ft/nap (minden megkezdett nap után)
b) hűtési díj (ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntetőeljárás van folyamatban): bruttó 24.765,- Ft/alkalom.


3. sz. melléklet a 10/2001. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

A temetőtulajdonos részére (a sírhely felett rendelkezési joggal bíró által) fizetendő díjak:

    Teljes ár nem egyházi tagnak és egyházfenntartást nem fizetőnek 50 % egyházfenntartás rendezés esetén
    100% 50%
       
6 parcella (orosz sírhelyek mögött)   2-es sír: 
100 000 Ft
2-es sír: 
50 000 Ft
       
1 , 8, 9 parcella   2-es sír: 
80 000 Ft 
(1 év 3 200 Ft)
2-es sír: 
40 000 Ft 
(1 év 1 600 Ft)
       
2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 parcella 1.sor 2-es sír: 
70 000 Ft 
(1 év 2 800 Ft)
2-es sír: 
35 000 Ft 
(1 év 1 400 Ft)
    1-es sír: 
35 000 Ft (1 év 1 400 Ft)
1-es sír: 
17 500 Ft 
(1 év 700 Ft)
       
  2.sor 2-es sír: 
68 000 Ft 
(1 év 2 720 Ft)
2-es sír: 
34 000 Ft 
(1 év 1 360 Ft)
    1-es sír: 
34 000 Ft 
(1 év 1 360 Ft)
1-es sír: 
17 000 Ft 
(1 év 680 Ft)
       
  3.sor 2-es sír: 
66 000 Ft 
(1 év 2 640 Ft)
2-es sír: 
33 000 Ft 
(1 év 1 320 Ft)
    1-es sír: 
33 000 Ft 
(1 év 1 320 Ft)
1-es sír: 
16 500 Ft 
(1 év 660 Ft)
       
  4.sor 2-es sír: 
64 000 Ft 
(1 év 2 560 Ft)
2-es sír: 
32 000 Ft 
(1 év 1 280 Ft)
    1-es sír:  
32 000 Ft 
(1 év 1 280 Ft)
1-es sír: 
16 000 Ft 
(1 év 640 Ft)
       
URNA FÜLKE   40 000 Ft 
(1 év 1 600 Ft)
 
       
TEMETŐ FENNTARTÁS   25 000 Ft  
       

A sírhelyek feletti rendelkezési jog egyszeri megváltásának időtartama 25 év.

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet
77 KB
a-koztemetorol-es-a-temetkezes-rendjerol-szolo-rendelet.doc