A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 11/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól.

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. §

(1) A rendelet Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a közösségi együttélés alapvető szabályait és e szabályokat megsértőkkel szemben alkalmazható szankciókat szabályozza.

(2) A rendelet célja Kiskőrös város (a továbbiakban: város) közigazgatási területére vonatkozó kötelező érvényű magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a város területén

 1. a köztisztaság fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását,
 2. hulladékgazdálkodási rendjének betartását,
 3. a város zöldfelületének mennyiségi és minőségi továbbfejlesztését, továbbá azon szabályok megállapítását, amelyek meghatározzák a zöldfelület és az ember, valamint az épített környezet harmonikus kapcsolatának kialakítását, az ökológiai elemek és folyamataik védelmét,
 4. a levegő védelmét az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésével kapcsolatban.

2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed:

 1. minden ingatlant használó természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: használó),
 2. az ingatlan tulajdonosára, a szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek üzemeltetőjére ( ),
 3. a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, valamint szennyező tevékenységekre és az ilyen tevékenységet folytatókra,
 4. az épített és természetes környezetre,
 5. az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében, használatában lévő zöldterületekre, közutakra, közterületekre, közparkokra, közterekre, várakozóhelyekre sétányokra, játszóterekre, utcai fasorokra és az azokat kísérő zöldsávokra, valamint az önkormányzati tulajdonú közterületen lévő zöldfelületekre; továbbá minden beépített és beépítetlen telek zöldfelületére és növényzetére,
 6. a jármű üzembetartójára vagy a járművet használatba vevő személyre.

3. Általános eljárási szabályok

3. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) Ingatlan esetén az ingatlan tulajdonosával, közös tulajdonú ingatlan esetén elsősorban a polgári jog szerinti birtokossal szemben kell eljárni a közös ingatlantulajdonosok egyetemleges felelőssége mellett.

(3) A közösségi együttélés szabályait megsértő magatartásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

(4) A közösségi együttélés szabályait megsértő magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból indított eljárás.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő természetes személlyel szemben kétszázezer forintig terjedő, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(6) Amennyiben a használó, a jármű üzembentartója vagy a járművet használatban vevő személy az e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat nem tartja be, a szükséges intézkedést a használó, a jármű üzembentartója vagy a járművet használatban vevő személy terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti, ez azonban nem mentesíti a használót, a jármű üzembentartóját vagy a járművet használatban vevő személyt a közigazgatási bírság megfizetése alól.

4. Értelmező rendelkezések

4. §

E rendelet alkalmazásában:

 1. ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban szereplő, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI. törvény 11-13. §-ai szerinti önálló ingatlan
 2. jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II./a) pontja szerinti jármű
 3. jármű üzembentartója: a közúti közlekedési nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontja szerinti üzembetartó
 4. járművet használatba vevő: az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek az üzembentartó a jármű használatának jogát szerződés, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adatokat tartalmazó nyilatkozat, illetve szóbeli megállapodás alapján ideiglenesen átengedte, ideértve azon járművek használóit is, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt, mely esetben menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolják a jármű használatát
 5. közszolgáltatási műtárgy: vízelzáró csap, gázóra, tűzcsap, lámpaoszlop, hirdetőoszlop
 6. közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerinti közterület
 7. külterületi lakott ingatlan: az a külterületen fekvő ingatlan, amely az avar, száraz kerti és egyéb növényi hulladék égetését végző személy - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (4) bekezdés szerinti – lakcíme
 8. várakozás, várakozóhely: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék III./e) pontja szerinti várakozás, 18. § (1) bekezdés j) pontja szerinti várakozóhely
 9. zöldterület: Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 46. § (1) bekezdése szerinti zöldterület
 10. zöldterületre, kiemelt szegélyes útszakaszon a zöldfelületre való ráhajtás, megállás, várakozás: a jármű legalább egy kerékkel a zöldterületre, zöldfelületre hajt, megáll vagy várakozik
 11. zöldfelület: növényzettel fedett, benőtt, betelepített terület

II. Fejezet

Közösségi együttélési szabályok

5. Ingatlan, közterület tisztántartása

5. §

(1) A használónak az ingatlan tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatai:

 1. az ingatlan folyamatos gyommentesítése, az ingatlanon növő lágy-és fás szárú növények ápolása, fű folyamatos kaszálása,
 2.  
 3. az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyesése, a nyesedék elszállítása,
 4. ingatlan rendeltetésének megfelelő karbantartása és használata, a közösségi együttélési szabályok tiszteletben tartása mellett.

(2) A használó köteles gondoskodni

 1. az ingatlan előtti közterület úttestig terjedő teljes területének,
 2. a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai,
 3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról,
 4. az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések, a forgalomirányító lámpa és tábla láthatóságát.

(3) A több épület elhelyezésére szolgáló beépített vagy beépítetlen építési teleknél az épület körüli járdát vagy az épület körüljárására szolgáló területet és a közterületi járdával összekötő járdaszakaszát, továbbá az ott lakók által használt várakozóhelyeket az épület vagy telek használója vagy használói egyetemlegesen kötelesek tisztán tartani.

(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek üzemeltetője köteles

 1. nyitvatartási ideje alatt – a bejárat közvetlen környezetében – a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő edényt elhelyezni,
 2. a közhasználatú hulladékgyűjtő edény javításáról, pótlásáról, rendszeres ürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni.

6. Hó- és síkosság mentesítés

6. §

(1) A használó köteles az ingatlan előtti

 1. járda - úszótelek esetén az épület körüli járda-,
 2. kerékpárút - amennyiben a kerékpárút nyomvonala egybeesik a járdával-,
 3. a burkolt területek,
 4. kiépített járda hiányában a közterület legalább 1 méter szélességű

síkosság mentesítésére, valamint a hó eltakarítására. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közterületről letakarított havat úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalogos forgalmat és a gyalogos átkelőhely megközelítését ne akadályozza.

(3) Hórakást tilos felhalmozni

 1. útkereszteződésben,
 2. útburkolati jeleken,
 3. tömegközlekedési járművek megállóhelyén,
 4. közszolgáltatási műtárgyra vagy a köré,
 5. kapubejárat elé annak teljes szélességében.

(4) Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést.

(5) A hó-és síkosság mentesítést a kiépített burkolat és a környezetében lévő zöldfelület megóvásának figyelembevételével kell elvégezni.

7. A közterületek szennyeződésének megelőzése

7. §

(1) Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos.

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) Zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki használhatja.

(7) A közterületen lévő fák, díszcserjék, növények megsértése, leszakítása, kiirtása tilos.

(8) Ha a jármű üzemeltetése során a közút, a közterület beszennyeződik, a jármű üzembentartója köteles a szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni.

8. Utcanév- és házszámtáblák elhelyezése

8. §

Az utcanév és házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza, amelynek megszegése a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősül.

9. Növényzet, kerti hulladékok égetése

9. §

(1) A Kiskőrös közigazgatási területén fekvő belterületi ingatlanon és külterületi lakott ingatlanon, az ingatlant határoló közterületen keletkezett avar, száraz kerti és egyéb növényi hulladék az alábbi időszakokban - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet 226. § (2) bekezdésére tekintettel - égethető:

 1. március 01. és április 15. között kizárólag csütörtökön, pénteken és szombaton 16:00 órától 18:00 óráig,
 2. szeptember 20. és október 20. között kizárólag csütörtökön, pénteken és szombaton 16:00 órától 18:00 óráig.

(2) Közterületen égetni tilos.

(3) Az égetés során a helyben keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg.

(4) Tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén.

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés:

 1. a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt,
 2. munkaszüneti és ünnepnapokon.

10. Járművek tárolása

10. §

A város közigazgatási területén lévő közutakon, közterületeken és közterületi várakozóhelyeken tilos a teher-, személy- és áruszállításra szolgáló járművek, valamint a mezőgazdasági vontatók, munkagépek, pótkocsik, lassú járművek, továbbá járműszerelvények 24 órát meghaladó tárolása.

11. Járművel történő várakozás szabályai

11. §

(1) A közterületi várakozóhelyeket Kiskőrös Város Önkormányzata üzemelteti, kivételt képeznek ez alól a társasházak, tömbházak előtt és mellett kialakított, közterületen lévő várakozóhelyek, melyek tisztántartása, gondozása, megközelíthetőségének biztosítása az adott társasház, tömbház használóinak egyetemleges kötelezettsége és felelőssége.

(2) Az üzemeltetés a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

(3) A várakozóhelyek területén a járműben keletkezett károkért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

(4) Zöldterületre, parkra, kiemelt szegélyes útszakaszon a zöldfelületre járművel való ráhajtás, az ott való megállás, várakozás tilos.

12. Várakozóhelyek kizárólagos használata

12. §

(1) A forgalomtól elzárt területen – kijelölt várakozóhely hiányában - várakozni tilos.

(2) A közutaktól elkülönített közterületi várakozóhelyek kizárólagos használatot biztosító táblával és egyéb útburkolati jelzéssel ellátott és fenntartott férőhelyein az ott megjelölt és feltüntetett járművek várakozhatnak.


III. Fejezet

Záró rendelkezések

13. Hatályba léptető rendelkezések

13. §

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

14. Hatályon kívül helyező rendelkezések

14. §

Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 19/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet.

Módosította: 11/2023. (IV. 27.) önkorm. rend. 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet
27.7 KB
a-kozossegi-egyutteles-alapveto-szabalyairol.docx