A közművelődésről szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 12/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete a közművelődésről.

Kiskőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Kiskőrös Város lakossága művelődési igényeinek kielégítése érdekében és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed

 1. az önkormányzat feladatkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményekre,
 2. a közművelődési tevékenység megszervezésében résztvevőkre,
 3. a közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást biztosító természetes és jogi személyre,
 4. a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre.

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

3. §

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységet a (2) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével támogatja.

(2) A közművelődési alapszolgáltatások:

 1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
 2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
 3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása az EMMI rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
 4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
 5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása az EMMI rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(3) Az önkormányzat a (2) bekezdés szerinti alapszolgálatások keretei között különösen a következő feladatokat támogatja:

 1. az iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségek közül számítástechnikai és képességfejlesztő tanfolyamok szervezése,
 2. a település, a kistérség természeti, környezeti, kulturális közösségei értékeinek és adottságainak közismertté tétele,
 3. a lokálpatriotizmus erősítése érdekében helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,
 4. helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, fesztiválok, vetélkedők szervezése,
 5. a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének bemutatása, méltatása,
 6. az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi, az ökológiai kultúra értékei megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása: színházi előadások, hangversenyek, kiállítások, irodalmi estek szervezése,
 7. népdal, néptánc, tárgyalkotó közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése,
 8. nemzeti és a helyi ünnepek, évfordulók, a társadalmi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele a közművelődés lehetőségeivel,
 9. a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek, kis közösségek szervezése,
 10. a helyi társadalom értékeinek bemutatásához rendezvények szervezése,
 11. amatőr művészeti csoportok, körök, alkotó műhelyek támogatása, szervezése,
 12. kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele,
 13. tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, világnézetű közösségei között,
 14. együttműködés a helyi televízió, rádió és nyomtatott sajtó szerkesztőivel.

3. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásának szervezeti keretei

4. §

(1) Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köt.

(2) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési intézményt, művelődési központot tart fenn, melyet közművelődési megállapodás keretében működtet.


4. A közművelődési alapszolgáltatási feladatok finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások és pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeleteiben határozza meg.


5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról szóló 4/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet.

A közművelődésről
20.37 KB
a-kozmuvelodesrol.docx