A követelések elengedésének eseteiről szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről.

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatára a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzatára és valamennyi önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére.

(2) A rendelet szabályait nem kell alkalmazni az adókra és az adók módjára behajtandó követelésekre.

2. §

(1) A Képviselő-testület a követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

  1. a követelés a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján – behajthatatlannak minősül
  2. a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés esetében az önkéntes teljesítésre való felhívás nem vezetett eredményre,
  3. csőd- vagy felszámolási eljárásban egyezségi megállapodás esetén,
  4. bírósági egyezség keretében,
  5. az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és más jogszabályok által megfogalmazott közérdekű cél esetében, ha a lemondása közérdekű cél megvalósítását szolgálja és nem ellentétes az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel,

(2) A számviteli szabályok előírásai szerint az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évente legalább egyszer, legkésőbb a zárszámadást megelőzően a mindenkor hatályos belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően elvégzik a kintlévőséget minősítését és a szükséges értékvesztések elszámolását, valamint javaslatot tesznek a behajthatatlan követelések leírására.

(3) A behajthatatlannak minősített követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjaiban meghatározott követelés elengedéséről átruházott hatáskörben

  1. bruttó 1 000 000,- Ft értékhatárig a polgármester,
  2. bruttó 1 000 001,- Ft és bruttó 5 000 000,- Ft értékhatár között a Pénzügyi Bizottság
  3. bruttó 5 000001,- Ft értéket meghaladó követelés esetén a képviselő-testület

dönt.

(2) A 2. § b) pontjában meghatározott követelés elengedéséről a polgármester dönt.

4. §

(1) A követelés elengedésére jogosult eljárása során mérlegeli különösen a kötelezett pénzügyi helyzetét, személyi körülményeit, az Önkormányzattal és a költségvetési szervvel fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós kapcsolat esetén a megállapodás és kötelezettség betartásával kapcsolatos magatartását, teljesítési készségét és képességét, az elengedés esetleges előnyét, valamint hátrányát. A mérlegelés alapját dokumentumokkal szükséges alátámasztani.

(2) A követelések elengedésére jogosult eljárása során megállapodhat a kötelezettel a követelés behajtása és beszedése érdekében az önkormányzat részére felajánlott szolgáltatás teljesítésének módjában is. Köthető részletfizetési vagy követelés beszedését, teljesülését biztosító más polgári jogi szerződés is, így különösen beszámítási megállapodás, tartozásátvállalás, kezesi szerződés, zálogszerződés. 

(3)  A követelésről – beleértve a kamatot és a költséget is – részben vagy egészben lehet lemondani. Részben vagy egészben el lehet tekinteni a késedelmi kamatok megfizetésétől is.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23.07 KB
a-kovetelesek-elengedesenek-eseteirol-szolo-rendelet.docx