A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 20/2008. (XI. 27.) önk. rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kövtv.) 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Kiskőrös Város Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi környezet- és természetvédelmi feladatok, kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében „Környezetvédelmi Alapot” (továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse elő az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását.

2. §

Az Alap bevételei:

a) Kiskőrös Város Önkormányzata által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege;

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által Kiskőrös város területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a;

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön jogszabályban meghatározott részei;

d) az Alap összegének lekötéséből származó kamatbevételek;

e) a Kövtv. 58. § (6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel;

f)  az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történő befizetések, továbbá az Alapot illető bármilyen bevétel;

g) az önkormányzat saját költségvetéséből elkülönített rész.

3. §

(1) Az Alap bevételei kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra használhatók fel.

(2) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotása során az összeg megjelölésével, a célok meghatározásával rendelkezik, és felhasználását a zárszámadás elfogadásakor vizsgálja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásainak figyelembe vételével.

(3) Az Alapot Kiskőrös város közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:

a) levegőtisztaság védelmére (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentésére, adatbázis létesítésére);

b) zaj- és rezgésvédelemre (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, zaj- és rezgésvédelem csökkentésére, adatbázis létesítésére);

c) környezeti terhek káros hatásainak csökkentésére;

d) védett természeti értékek megőrzésére, fejlesztésére;

e) környezet- és természetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások finanszírozására;

f)  környezet- és természetvédelmi felmérések, tanulmányok költségeinek fedezésére;

g) a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére;

h) városi zöldfelület védelmére, bővítésére;

i)   parlagfű elleni védekezésre.

4. §

Az Alap pénzeszközeit elkülönítetten, az Önkormányzat környezetvédelmi alap számláján kell kezelni. Az Alap év végi pénzmaradványa nem vonható el, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.

5. §

Ez a rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba.

38.5 KB
a-kornyezetvedelmi-alap-letrehozasarol-szolo-rendelet.doc