A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A közszolgáltatás tartalma és területe

1. §

1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a közszolgáltatás körébe tartozó valamennyi hulladékra kiterjedően annak átvételét, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

2) A rendelet területi hatálya Kiskőrös Város közigazgatási területére terjed ki.

A közszolgáltató

2. §

1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) végző közszolgáltató a FHB-NP Nonprofit Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) és a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz.). Hulladékgazdálkodási tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó valamennyi hulladékra kiterjed. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése: hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosítása, előkezelése.

2) (2) Alvállalkozó a Kőröskom Kft. (6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 108.) (együttesen a továbbiakban: szolgáltató). Hulladékgazdálkodási tevékenység fajtája: begyűjtés, szállítás. A Szolgáltató a közszolgáltatást 63-37 arányban látja el.

3) Alvállalkozó a Kőröskom Kft. (6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 108.) (együttesen a továbbiakban: szolgáltató). Hulladékgazdálkodási tevékenység fajtája: begyűjtés, szállítás.

A közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

3. §

1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott településrészen levő ingatlanok tulajdonosai, birtokosai, használói (a továbbiakban: tulajdonos) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatást kötelesek igénybe venni.

2) Nem kell a kötelező közszolgáltatást igénybe venni azokon a beépítetlen ingatlanokon, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik, és nem gyülemlik fel.

3) A kötelező közszolgáltatás igénybevételére, a szolgáltató kezdeményezésére, a tulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződést megkötni. A szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény előírásain túlmenően tartalmaznia kell:

a) a gyűjtő-edény típusát,

b) az elszállítás gyakoriságát és időpontját,

c) a szolgáltatásért fizetendő térítési díj mértékét és megfizetésének módját,

d) tároló-edények biztosítására vonatkozó megállapodást.

4) A közszolgáltatás első igénybevételével, illetve ha a szolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja, a közszolgáltatási szerződés akkor is létrejön, ha a tulajdonos a szolgáltató erre irányuló kezdeményezése ellenére, az írásbeli közszolgáltatási szerződést nem köti meg. Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110 liter térfogatú tárolóedény heti ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

5) A szolgáltató az összegyűjtött települési szilárd hulladékot legalább hetente egy alkalommal köteles elszállítani. A szállítás gyakoriságának, időpontjának változásáról a szolgáltató a tulajdonosokat a változás előtt legalább 15 nappal értesíteni köteles.

5 a)  Amennyiben a szolgáltató az esedékes szolgáltatást valamely elháríthatatlan akadály miatt a szolgáltatást a megjelölt szolgáltatási napon nem végzi el, úgy az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon szállítja el a hulladékot, amely a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladék elszállítására is vonatkozik.

6) A tulajdonos az ingatlanán keletkező, vagy birtokában került települési szilárd hulladékot környezet-szennyezést megelőző, károsítását kizáró módon szabványos zárt gyűjtőedényben vagy szolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban köteles gyűjteni.

6 a) Amennyiben a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a szolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre, úgy szolgáltató nem köteles a hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására.

7) A tulajdonos a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint veszélyes hulladék összetevőit a kiskőrösi 1783/2 hrsz-ú ingatlanon levő hulladékgyűjtő udvarban, a települési szilárd hulladék egyes hasznosítható összetevőit (üveg, PET palack, papír) hulladékgyűjtő szigeteken, külön díj fizetése nélkül elhelyezheti.

8) A szolgáltató évente egy alkalommal – előzetesen egyeztetett és meghirdetett napon – lomtalanítás keretében, külön díj fizetése nélkül elszállítja a lakásokban, és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladékot (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, háztartási berendezés és készülék, stb.).

9) A tároló-edények tisztántartásáról, a közterületre történő kihelyezéséről és a visszahelyezésről a tulajdonos köteles gondoskodni. A tárolóedényeket a szállítás napját megelőző nap 18 órájától szabad a közterületre kihelyezni, kivéve, ha azok elhelyezése az ingatlanon nem oldható meg.

10)  Az elszállítandó hulladékot tartalmazó tárolóedényt az ingatlan bejárata közelében úgy kell elhelyezni, hogy az könnyen hozzáférhető legyen, de a gyalogos és közúti forgalmat ne akadályozza.
 

11)  A szeméttároló edénybe környezetre veszélyes hulladékot, folyadékot, tűz- és robbanásveszélyes, parázsló anyagot, valamint beton, kő, cserép, építési, bontási anyagot, állati tetemet elhelyezni tilos.

12)  A szolgáltató köteles a tárolóedényeket az elszállítás, illetve az ürítés során fokozott gondossággal kezelni, a kiürítéskor esetlegesen keletkező szennyeződést feltakarítani.

A közszolgáltatás díja

4. §

1) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátásáért az általa a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben – írásbeli szerződés hiányában a 3. § (4) bekezdésében – meghatározott szolgáltatási díjat – negyedévente utólag - köteles megfizetni az alábbi fizetési módok valamelyike szerint:

a) csekk,

b) banki átutalás,

c) csoportos beszedési megbízás az ügyfél banki megbízása alapján,

d) díjfizetés QR kód alkalmazásával,

e) elektronikus számla kiegyenlítésével.

2) A szolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb mértéke a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján, ill. a miniszteri rendeletben kerül meghatározásra, amelyről a szolgáltató a tulajdonost a hatálybalépést követő 30 napon belül írásban értesíti.

3) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik, és az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik, feltéve, ha ennek tényét a tulajdonos a szolgáltatónak írásban bejelentette. A díjfizetési kötelezettség a bejelentést követő hónap első napjától az ingatlan használatba vételéig terjedő időben szünetel.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

5. §

1) A közszolgáltató a természetes személyazonosító adatokat és lakcímet elsősorban az ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg.

2) A közszolgáltatással összefüggő természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet a közszolgáltató csak saját, a közszolgáltatási tevékenységével összefüggő célra használhatja.

3) A közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés megszűntéig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.

4) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt, közszolgáltatással összefüggő személyazonosító adat és lakcím nyilvánosságra hozatalára.

Záró rendelkezés

6. §

1) Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-estületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 17/2008. (IX. 25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Módosította: 19/2014. (XI.6.) önk. r.

54 KB
a-hulladekgazdalkodasi-kozszolgaltatasrol-szolo-rendelet.doc