A helyi sportfeladatok meghatározásáról

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi sportfeladatok meghatározásáról és ellátásáról.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a helyi sportfeladatok meghatározásáról, ellátásáról, a sportigazgatásról és irányításról, valamint a sport támogatásáról; a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1)–(2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Kiskőrös Város Önkormányzata a testnevelést, a szabadidő- és tömegsport tevékenységet a közszolgáltatásként működtetett humán-szolgáltatási rendszer részeként, annak többi elemével (oktatás, közművelődés, stb.) egyenrangú feladatának tekinti.

(2) A testnevelés és sport átfogó rendszere fejlesztése tekintetében elsődleges szempont, hogy a fejlesztésben testet öltő értékek kedvező hatásai a lakosság valamennyi korosztályánál és minél szélesebb körben érvényesülhessenek, hozzájárulva ezáltal a helyi társadalom fizikai, szellemi és egészségi állapotának javításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez a jól működő kis közösségek kialakulásához.

(3) A sport- és a testnevelés feltételrendszerének fejlesztése tekintetében iránymutatók: 

a) a hagyománnyal bíró előzmények,

b) az igények számszerűen kifejezhető nagyságrendje.

(4) Az érintettek tevékenységek támogatása tekintetében javasolt fontossági sorrend:

a) a testnevelés, 

b) a gyermek- és ifjúsági tömegsport,

c) a szabadidősport,

d) a fogyatékossággal élők sportja,

e) az utánpótlás-nevelés,

f) és a versenysport feltételeinek támogatása,

kiemelve az országosan is támogatott látványsportokat.

2. §

(1) Az önkormányzat által alapított és fenntartott sportfeladatot ellátó intézmény, gazdasági vagy egyéb szervezet, az önkormányzat által működtetett sportlétesítmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem.

(2) A rendeletben rögzített jogok nemre, korra, vallásra, politikai, nemzeti, etnikai hovatartozásra vonatkozó különbségtétel nélkül illetik meg a helyi lakosokat, szervezeteket és közösségeket.

A rendelet hatálya

3. §

Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatainak megvalósítása keretében a rendelet hatálya Kiskőrös közigazgatási területén belül kiterjed:

a) a helyi testnevelési és sporttevékenység megvalósításában résztvevő sportolókra, sport-vezetőkre, sportszervezőkre,

b) a Képviselő-testületre és szerveire,

c) a város közigazgatási területén működő sportszervezetekre,

d) a Képviselő-testület által alapított, sportfeladatok ellátására és az önkormányzat sportvagyonát működtető „Városi Sportigazgatóság” elnevezésű költségvetési szervre és alkalmazottaira, valamint a sporttevékenységet főtevékenységként végző szervezetekre,

e) a rendelet által szabályozott mindazon sportlétesítményekre, továbbá azokra a társadalmi- és civil szervezetekre, társulásokra, vállalkozásokra és magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel a sportfeladatok ellátásáról, vagy támogatásáról az önkormányzat megállapodást köt.

Kiskőrös Város Önkormányzata sportfeladatai

4. §

Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a közigazgatási területén belül a sporttevékenység rendszeres és széleskörű folytatása érdekében feladatának tekinti -  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (1), (2)  bekezdésében rögzített kötelező feladatai mellett – a következőket:

a) az egészséges, mozgás-gazdag életmód iránti igény felkeltését, a helyi lakosság ösztönzését a sporttevékenység folytatására,

b) a szabadidősport, a gyermek- és ifjúsági sport helyi feltételeinek biztosítását és fejlesztését a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának ösztönzését.

c) a mozgás-gazdag életmód iránti igény megalapozása érdekében az óvodai, iskolai testnevelés és sporttevékenység személyi, tárgyi és létesítményi feltételeinek megteremtését és fejlesztését.

d) az utánpótlás-nevelés támogatását, különös tekintettel a hagyománnyal bíró sportágakra,

e) a versenysport folytatása érdekében a létesítményi feltételek biztosítását,

f) fogyatékossággal élők sportjának támogatását,

g) a hátrányos helyzetűek, a nők, továbbá a családosok sportolási lehetőségének támogatását,

h) az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok rendeltetésszerű működtetése, állagmegóvását, és fejlesztését,

i) együttműködést a területi sportszövetségekkel és szakszövetségekkel sportszakember-képzés és továbbképzés tekintetében,

j) a meghatározott állami sportstatisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását.

Az önkormányzat sportfeladat-ellátásának elemei és intézményei

5. §

(1) Kiskőrös Város Képviselő-testülete az önkormányzat sportfeladatai ellátása és a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok működtetése és fejlesztése érdekében:

a) állandó szakbizottságot működtet,

b) fenntartja és működteti a Városi Sportigazgatóságot,

c) a vonatkozó Képviselő-testületi döntésekben foglaltaknak megfelelően biztosítja a sportfeladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi és létesítményi feltételeket.

(2) A Városi Sportigazgatóság szakmai munkáját – valamennyi korosztályra tekintettel – éves verseny, - illetve eseménynaptár összeállítása alapján végzi. Az igazgató a verseny-, illetve eseménynaptárt a vonatkozó évet megelőző december 10-ig köteles benyújtani a szakmailag illetékes bizottsághoz jóváhagyás céljából.

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése

6. §

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a jogszabályok által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos tevékenységét, fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket közvetlenül, illetőleg szervei útján - a szakbizottságon, a polgármesteren és a Polgármesteri Hivatalon keresztül - gyakorolja, illetve látja el.

A sporttevékenység finanszírozása

7. §

(1) Az önkormányzat a sportfeladatai ellátása érdekében, a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében a Városi Sportigazgatóságnak finanszírozás által biztosítja a sportlétesítményei, sportcélú ingatlanai fenntartását, működtetését, karbantartását, felújítását és fejlesztését.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények bérbeadására az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletet, a sportlétesítmények bérleti díja tekintetében a Képviselő-testület vonatkozó döntéseit kell alkalmazni. 

(3) Az önkormányzat a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében támogatja a saját fenntartású oktatási intézményei testnevelési, és mindennapi testedzési lehetőségeit, valamint az iskolai diáksportkörök működési feltételeit.

(4) Az önkormányzat a városban működő, a város nevét viselő és a különböző sportágak országos szakszövetségei által kiírt vagy jóváhagyott bajnokságokban szereplő egyesületek, klubok csapatai működési feltételeit, valamint az önkormányzat intézményeinek a legalább megyei szintű sportversenyeit az önkormányzat sport-létesítményeinek (ideértve a Küzdősportok Házaként működő Thököly utcai volt iskola épületének sport célokra hasznosított részét is) – az érintett intézményvezetővel történt egyeztetéssel – térítésmentes használatba adásával támogatja.

(5) A Képviselő-testület a városban működő kis egyesületek, klubok, szakosztályok csapatainak működéséhez a különböző amatőr – és rekreációs sporttevékenységet folytató közösségek tevékenységéhez a vonatkozó döntéseiben rögzített kedvezményekkel biztosítja a sportlétesítmények használatát.

(6) A Képviselő-testület a sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások kiadásait - ide értve  a kiemelten támogatott sportszervezetek utánpótlás-nevelését is – az önkormányzat a pénzügyi lehetőségei függvényében, de összességében legalább a működési kiadási főösszeg 0,2%-ában állapítja meg. A kiemelten támogatható sportszervezetek körét a szakbizottság határozza meg évenként a decemberi ülésén az alábbi szempontok figyelembevételével:

a) a sportszervezet eredményessége a hazai és nemzetközi bajnokságban, versenyeken,

b) az adott sportágat képviselő szervezet által foglalkoztatottak létszáma, az utánpótlás-nevelési rendszer felépítettsége,

c) az önkormányzati támogatottságon kívül szponzori háttér kiépítettsége,

d) a sporttevékenység népszerűsége, a mérkőzések, versenyek látogatottsága.

Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet 2012. március 30. napján reggel 8 órakor lép hatályba, egyidejűleg Kiskőrös Város önkormányzatának a helyi sportfeladatok meghatározásáról és ellátásáról szóló többször módosított 1/2003. (I.24.) rendelete hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

45 KB
a-helyi-sportfeladatok-meghatarozasarol.doc