Választás 2018

Választás 2018

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2018


Tisztelt Választópolgárok!

 

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2/2018. (I.11.) KE határozatával

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása

időpontját

2018. április 8. (vasárnap) napjára

tűzte ki


Magyarországon az országgyűlési választási rendszert a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény szabályozza. A képviselők száma az új parlamentben 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt országos listán kell megválasztani.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyek biztosítják választások tisztaságát.

I. VÁLASZTÓJOG

Azt, hogy az országgyűlési képviselők választásán ki rendelkezik választójoggal az Alaptörvény a következő módon szabályozza:

Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár

 • egy egyéni választókerületi jelöltre és
 • egy pártlistára szavazhat

A választójog nincs magyarországi állandó lakóhelyhez kötve, így tehát a külföldön élő magyar állampolgárok is gyakorolhatják, de a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.

Nem rendelkezik választójoggal, az akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

Nem rendelkezik választójoggal az a személy,

 • aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, de esetében a bíróság még nem rendelkezett a választójogból kizárás kérdésében
 • a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
 • pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
 • pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik
 • aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, de nem választható, aki jogerős bírósági ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti és nincs eltiltva a közügyektől.

II. SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti kijelölt szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásban gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérelmére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet 2018. április 6. napján 16.00 óráig a HVI vezetőjétől, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.  (erről részletesen III.4. pontban)

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

 • lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
 • lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazolvány vagy
 • útlevél vagy
 • 2001. január 1. napját követően kiállított vezetői engedély.

III. VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

A központi névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki a névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki a névjegyzékben nem szerepel, az nem szavazhat. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2018. február 19. napjáig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától (NVI). Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a címét és sorszámát, ahol a szavazás napján a választópolgár leadhatja szavazatát és a választópolgár nemzetiségének megjelölését. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti a helyi választási irodától 2018. április 6. napján 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

A központi névjegyzékbe az Nemzeti Választási Iroda automatikusan felvesz minden olyan személyt, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és bármely választáson legalább aktív választójoga van.

Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, az NVI kérelmükre veszi fel a központi névjegyzékbe.

Azok a magyar állampolgárságú választópolgárok, akik Magyarországon élnek, de a személy- és lakcímnyilvántartás adatai szerint sem lakóhelyük, sem tartózkodási helyük nincs Magyarországon (még települési szinten bejelentett sem), akár az NVI-től, akár – bármely – HVI-től kérhetik névjegyzékbe vételüket.

2018. január 1-től a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától (HVI), hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy

 • a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,
 • fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,
 • a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.

III.1.  Nemzetiségi regisztráció, nemzetiségi névjegyzékbe vétel:

 • Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) VAGY ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, akkor pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékbe. A választópolgár 2018. március 23. napján 16.00 óráig teheti meg nyilatkozatát a nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatosan, de 2018. április 6. napján 16.00 óráig kérheti nemzetiségi hovatartozása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály tárgyában tett nyilatkozatát.

Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

III.2.  Segítség igénylése a választójog gyakorlásához:

 • A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
  • Braille-írással készült értesítő megküldése,
  • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
  • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
  • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
 • A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.
 • A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

III.3.  Személyes adatok kiadásának megtiltása:

 • A jogszabályok alapján a jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.
 • nyilatkozat kitöltésével rendelkezhet arról a választópolgár, hogy a megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.

Az adatok kiadásának megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki. Az országgyűlési képviselő-választáson és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi jelölő szervezetnek a lista-, illetve jelöltállítás érdekében a nemzetiségiként névjegyzékbe vett választópolgároktól ajánlást kell gyűjtenie. Az aláírások összegyűjtése csak abban az esetben lehetséges, ha a gyűjtők tudják, hogy kik regisztráltak a nemzetiség választópolgáraként a központi névjegyzékben, hiszen őket, és csak őket érdemes felkeresniük. Ezért a választási iroda az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgárok nevét és lakcímét átadja a jelölő szervezet számára. A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.

III.4.  Mozgóurna igénylése

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet a 2018. április 6. napján 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához lehet benyújtani.

mozgóurna iránti igény benyújtása tekintetében 2 eltérés van az általános szabálytól:

 • meghatalmazott útján is be lehet nyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni)
 • ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel. Így ha a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, és emiatt másik település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe kerül áttételre, akkor azon település helyi választási irodájához nyújthatja be a kérelmet, ahol szavazni fog. Annak, aki a szavazást megelőző második nap 16 órát követően kér mozgóurnát, a kérelmet ahhoz az Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB) kell eljuttatnia, amelynek névjegyzékén szerepel, legkésőbb a szavazás napján 15.00 óráig. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtják be, vagy a kérelmet a szavazást megelőző második nap 16 órát követően, de még a szavazás napja előtt a HVI veszi át, a kérelem SZSZB-hez történő továbbításáról a HVI-nek kell gondoskodni.

III.5.  Szavazás Átjelentkezés alapján

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében.

Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén fekszik. Ebben az esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétől nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt az SZSZB csak a szavazókör területén belül viheti ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a település e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől már kérheti, hogy mozgóurnával keresse fel, bárhol is tartózkodik a településen.

A választópolgár legkésőbb 2018. április 6. napján 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

III.6.  Külképviseleti névjegyzék

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A HVI a kérelem alapján a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzék kinyomtatott példányán a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok nem jelennek meg, így biztosítható, hogy egy választópolgár ne szavazhasson a külképviseleten és a lakóhelye szerinti szavazókörben is.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a HVI vezetőjétől 2018. március 31. napján 16.00 óráig lehet kérni. A választópolgár legkésőbb 2018. március 31. napján 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

III.7.  A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására vonatkozó közös szabályok

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja

 • személyesen,
 • levélben,
 • a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerinti illetékes HVI-hez benyújthatja.

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be, akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet.

IV. JELÖLTEK AJÁNLÁSA

Az országgyűlési képviselők választását a jelölés előzi meg.

Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki jogszabályban meghatározott számú ajánlást az erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjt.

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.

 Az ajánlóívet a választás kitűzését követően a függetlenként indulni kívánó választópolgár, illetve a jelölő szervezet attól az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától (OEVI) igényelheti, amelynek választási bizottsága (országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság – OEVB) a jelölt nyilvántartásba vételére jogosult.

Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlást gyűjtő személy az ajánló íven fel kell tüntesse a nevét és aláírását.

 A törvényi rendelkezések alapján nem lehet ajánlást gyűjteni:

 • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyba lévő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön, (helyi, távolsági/vonat, autóbusz, hajó/ stb.)
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

További fontos szabály, hogy az ajánlásért nem kérhető és nem adható előny.

A fenti szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen.

A megfelelő számú ajánlás begyűjtését követően a jelöltet az ajánlóívek átadásával be kell jelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes OEVB-nél.

Ajánlóív nem maradhat a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnál, illetve a jelölő szervezetnél, ezért az összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának.

V. VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

A választási kampány a választást megelőző 50. nappal indul (2018. február 17.) és a választás befejezéséig, vagyis április 8. 19 óráig tart.

A szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

A törvény lehetővé teszi, hogy a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készítsenek plakátot. Ugyanakkor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint a kiadványon impresszumot kell elhelyezni, amely tartalmazza a kiadó nevét és székhelyét, továbbá a kiadásért felelős személy és a szerkesztésért felelős személy nevét.

Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:

 • Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
 • Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.
 • Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
 • A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
 • A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
 • A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

További a kampányt érintő törvényi korlátozások, hogy a választás napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklám nem tehető közzé, közvéleménykutatást végző személy a szavazóhelyiség épületébe nem léphet be.

 A törvény alapján a jelölteknek, illetve a listát állító jelölő szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevének és lakcímének átadását kérjék a választási szervektől.

Helyi Választási Iroda

A helyi választási iroda a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szerv.

Kiskőrös Helyi Választási Iroda

Címe: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.

Telefon: +36-78-513-120 / 237 mellék

               +36-78-513-120 / 212 mellék

e-mail: valasztasi [pont] iroda [kukac] korosnet [pont] hu

HVI vezetője: dr. Turán Csaba jegyző

HVI vezető általános helyettes: Fődi János

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek személyesen a Helyi Választási Irodában igényelhetők (Polgármesteri Hivatal, földszint 2. iroda, valamint 1. em. 4. számú iroda), illetve letölthetők a www.valasztas.hu és www.kiskoros.hu weboldalról.

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem papír alapon
205.33 KB
nemzetisegi_valasztopolgarkent_torteno_nyilvantartasba-vetel_fogyatekossaggal_elo_valasztopolgar_segitese_szemelyes_adatok_kiadasanak_megtiltasa_iranti_kerelem_papir_alapon.pdf
Mozgóurna kérelem - módosítás - törlés
316.33 KB
mozgourna_kerelem_modositas_torles.pdf
Kérelem külképviseleti névjegyzékbe történő felvételhez
109.71 KB
kerelem_kulkepviseleti_nevjegyzekbe_torteno_felvetelhez.pdf
Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz
108.71 KB
kerelem_atjelentkezessel_torteno_szavazashoz.pdf