Telepengedélyezési eljárás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt gazdasági (termelő és szolgáltató) tevékenység folytatásának engedélyezése.

A hatáskör gyakorlója: Kiskőrös Város Jegyzője

Illetékesség: Kiskőrös Város közigazgatási területén létesítendő telep esetében

Ügyintézéshez szükséges okiratok

 • A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatvány értelemszerű kitöltése. Gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak kizárólag elektronikus úton (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
 • A telep helyszínrajza
 • Környezetvédelmi tervfejezet
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérleti szerződés, szívességi használatról szóló szerződés stb.) vonatkozó okirat
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • Gazdasági társaság esetén, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult jár el, meghatalmazás
 • Egyéni vállalkozó esetén, amennyiben nem a vállalkozó jár el, meghatalmazás
 • Az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését/átutalását igazoló bizonylatok

Az ügyet intéző osztály: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. sz. iroda 1. ajtó
Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens
Telefon: 78/513-120/237 mellék,
E-mail: igazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8:00 - 12:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 12:30 - 18:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: nincs ügyfélfogadás

Ügyintézés határideje: 30 nap

Az eljárásért fizetendő illeték/díj:

 •  A Polgármesteri Hivatal eljárásáért 5.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni átutalással teljesíthető a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10400621-00031861-00000003 számú számlaszámra.

(Közlemény rovatba szükséges megjelölni az ügyfél nevét, székhelyét és amennyiben ismert, az ügy számát.)

Amennyiben a végezni kívánt ipari tevékenység alapján az eljáráshoz szükséges:

 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály szakhatósági közreműködéséért 19.400 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a 10025004-00299657-00000000 számú számlaszámra.
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási HivatalKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály szakhatósági eljárásért fizetendő 23.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat akörnyezetvédelmi hatóság 10025004-00299657-00000000 számú számlájára kellbefizetni. A közlemény rovatban kérem jelezze: „díjtétel kódja: 1, telephelyengedélyezési eljárás”.
 • A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szakhatósági közreműködéséért 13.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell átutalni a 10025004-00283566-00000000 számú bankszámlaszámra.
 • A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi és vízvédelmi feladatkörben eljárva szakhatósági közreműködéséért 23.000 forint igazgatási szolgáltatási díját kell átutalni a 10025004-00283566-00000000 számú bankszámlaszámra.
 • A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága eljárásáért a telepen használt nagy teljesítményű berendezések teljesítménye alapján kiszámolt igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyet a Hatóság egyedileg ró ki a kérelmezőre.

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - a törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek elektronikus ügyintézésre kötelezettek (Pl. ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet - egyéni vállalkozó, gazdasági társaság stb., költségvetési szerv, ügyfél jogi képviselője).

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet
 • Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az eljáró szakhatóság kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet
 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
 • A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
 • a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet
 • a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Egyéb fontos tudnivalók

Az eljárás során az ügyintéző ellenőrzi a telepet létesítendő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tevékenységi köreit, megfelelnek-e a tervezett ipari tevékenység végzéséhez; továbbá a telep használatának jogcímére vonatkozó nyilatkozat alapján az érintett ingatlan tulajdonviszonyait is vizsgálja.

Vizsgálat tárgyát képezi továbbá az is, hogy a telepen a helyi építési szabályzat alapján végezhetőe az adott tevékenység.

Az eljárás zökkenőmentessége érdekében célszerű az ügyintézővel személyesen egyeztetni.

Az eljárásban ügyfélnek minősülnek a teleppel közvetlenül szomszédos ingatlanok tulajdonosai is.

A szakhatóságok a szemle tapasztalatai, továbbá a benyújtott dokumentáció alapján szakhatósági állásfoglalást adnak ki, amelyek alapján kerül kiadásra a telepengedély.

A telep nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást, illetőleg a telep megszűnését az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles a jegyzőnek bejelenteni, aki ezt a nyilvántartáson átvezeti.


Telepengedély-köteles tevékenységek

 1. acélcsőgyártás
 2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása
 3. dohánytermék gyártása
 4. egyéb gumitermék gyártása
 5. égetett agyag építőanyag gyártása
 6. festék, bevonóanyag gyártása
 7. fémalakítás, porkohászat
 8. fémfelület-kezelés
 9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
 10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
 11. habarcsgyártás
 12. kőolaj-feldolgozás
 13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
 14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
 15. mész-, gipszgyártás
 16. műanyag építőanyag gyártása
 17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
 18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
 19. nemesfémgyártás
 20. papír csomagolóeszköz gyártása
 21. papírgyártás
 22. ólom, cink, ón gyártása
 23. ragasztószergyártás
 24. rézgyártás
 25. szálerősítésű cement gyártása
 26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
 27. tapétagyártás
 28. tisztítószer gyártása
 29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
 30. vegyi szál gyártása
 31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
 32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
Telepengedélyezési eljárás
193.29 KB
telephely-engedely-kiadasa.pdf