Polgármesteri határozat - 23/2021. - Kiskőrös - Tabdi kerékpárút nyomvonalát érintő Tabdi ingatlanrészek ingyenes tulajdonba

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108. § (2) bekezdés a) pontja alapján ingyenesen tulajdonba veszi Tabdi Község Önkormányzata tulajdonát képező Tabdi külterület 013/39 hrsz, 014/1 hrsz, 013/36, 017/39 hrsz, 017/41 hrsz, 013/38 hrsz, 018/31 hrsz és a 017/42 hrsz-ú ingatlanokat.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata az 1. pontban nevesített ingatlanokat az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés közfeladatainak ellátása érdekében kerékpárút kiépítése, kerékpáros közlekedés céljára veszi tulajdonba, melyet az Önkormányzat a TOP-3.1.1-16-2017-00024 azonosító számú „Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi között” című projekt keretében valósít meg.
  3. Kiskőrös Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az ingyenesen tulajdonba vett ingatlanrészeket forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon körébe sorolja és nem idegeníti el.
  4. Az ingyenes tulajdonba vétellel összefüggő költségeket Kiskőrös Város Önkormányzata viseli.
  5. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében, az 1. pontban nevesített ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele tárgyában a megállapodást megkötöm Tabdi Község Önkormányzatával.
86.5 KB
23-2021.doc