Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatói munkakörének betöltésére

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatói munkakörének betöltésére

Kiskőrös Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatói munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:

- Teljes munkaidő, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetében 3 hónap próbaidő kikötésével.

- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezető állású munkavállaló.

- Az igazgatói munkakör öt év határozott időre szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára, megbízatásának lejáratát követően, határozatlan idejű, kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében, teljes munkaidőre, általános munkarendben.

Vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2024. 07. 06. napjától 2029. 07. 05. napjáig terjedő időtartamra szól.

Munkavégzés helye:
Bács-Kiskun vármegye, 6200 Kiskőrös, Petőfi Tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az intézmény vezetése, általános képviselete. 

- Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok – múzeumi gyűjteményi tevékenység, múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, múzeumi kiállítási tevékenység, múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység – végrehajtásáért. 
- Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét.

- Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, gyakorolja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.


Munkakör betöltésének feltételei:

- mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász, vagy közgazdász szakképzettség 

- Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

- végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik,

- az akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás tanfolyam elvégzését igazoló okirattal rendelkezik, vagy vállalja, hogy a munkakör betöltését követő két éven belül a tanfolyamot elvégzi, kivéve mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy  közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

- büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

- cselekvőképesség

- magyar állampolgárság

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- Részletes szakmai és vezetési program

- Pályázati felhívásban szereplő feltételek hitelt érdemlő igazolása

  •  szakirányú végzettséget és szakképzettséget és amennyiben van, tudományos fokozatot, valamint (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, – melynek igazolása történhet különösen az államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal
  •  államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés meglétét igazoló dokumentum, vagy nyilatkozatot arról, hogy 2 éven belül vállalja annak elvégzését vagy a mentesülési ok igazolása okirattal vagy szakképzettség igazolásával
  •  legalább 3 év szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás, valamint a vezetői gyakorlat igazolása

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- annak igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hozzájárul-e, hogy a pályázatot elbíráló képviselő-testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, 

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hozzájárul-e, hogy a szakértelmemmel rendelkező bizottság meghallgassa

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék

- a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettségének eleget tesz,

Javadalmazás és juttatások:
A javadalmazás megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének időpontja: 2024. július 06.

Pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.

A pályázat benyújtásának módja:

- Személyesen: dr Turán Csaba jegyző (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 1. emelet 14. számú iroda)

- Postai úton: a pályázatnak a Kiskőrös Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi Tér 1). Kérjük a zárt borítékon feltüntetni: „Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatói pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Turán Csaba jegyző nyújt a 06- 78/513-120/235-ös mellék telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről a bizottsági meghallgatást követően, a kijelölt bizottság véleményét mérlegelve, Kiskőrös Város Képviselő testülete dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. 
A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Pályázat elbírálásának határideje:
2024. május 13.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Az önkormányzattal kapcsolatban további információ a www.kiskoros.hu honlapon érhető el.

 

Hasonló cikkek

Közszolgállás
KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Kabinet pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Lakosságkapcsolati menedzser Munkakör/feladatkör betöltésére.
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. július 12-én.
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. július 5-én.