Pályázati felhívás - óvodavezető beosztás ellátására

Pályázati felhívás - óvodavezető beosztás ellátására

Pályázati felhívás - Kiskőrösi Óvodák óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Kiskőrös Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kiskőrösi Óvodák óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig szól.

Munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Kőrisfa u. 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok – óvodai nevelés – végrehajtásáért. Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, gyakorolja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a vezetői pótlék megállapítására a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-    A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 67. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség, illetve a nevelési oktatási intézményben óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII. 30.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség 
-    a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek 
-    Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-    Legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat 
-    Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
-    Büntetlen előélet
-    Cselekvőképesség
-    Magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
-    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-    Szakmai önéletrajz,
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-    Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
-    Szakmai gyakorlat igazolása,
-    Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelésekkel,
-    A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
-    a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
-    a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. július 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Gabriella aljegyző nyújt, a 06-78/513-120/206 mellék telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 5044/2023, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
Személyesen: dr. Nagy Gabriella aljegyző (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. emelet 16. számú iroda)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése; a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 22-23. § alapján beérkezett vélemények figyelembevételével a Képviselő-testület bírálja el és dönt a kinevezésről és a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. július 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
•    https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/
•    www.kiskoros.hu 

Az önkormányzattal kapcsolatban további információ a www.kiskoros.hu honlapon érhető el.

Hasonló cikkek

Közszolgállás
KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Kabinet pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Lakosságkapcsolati menedzser Munkakör/feladatkör betöltésére.
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. július 12-én.
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. július 5-én.