Pályázati felhívás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére

Kiskőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: ajánlatkérő), Kiskőrös közigazgatási területén a települési és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését végző közszolgáltatót e pályázat alapján választja ki, ezért az alábbi felhívást teszi közzé:

1. A szerződés meghatározása: Közszolgáltatási szerződés

2. A közszolgáltatás jellemzői:

A közszolgáltatásba bevont terület földrajzi és közlekedési jellemzői:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás Kiskőrös egész közigazgatási területére terjed ki.

A település lakosságának száma: kb. 13.833 fő

A közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek száma: erre vonatkozóan nincs adatunk.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége:

Kiskőrösön található lakóingatlanok száma: 6764, melyből a szennyvízhálózatra rá nem kötött, elsősorban külterületi lakóingatlanok száma: 1272. (Kiskunsági-Viziközmű szolgáltató Kft. által közölt adat.)

Kiskőrös városban a kijelölt ártalmatlanító és leürítési hely: Kiskunsági-Viziközmű Szolgáltató Kft. kiskőrösi szennyvíztisztító telephelye (Kiskőrös, Dózsa Gy. út 85., hrsz: 103.) Leürítő műve kapacitása: 3050 m3/nap, üzemeltetője: Kiskunsági-Viziközmű Kft.

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2021. február 1.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: a közszolgáltatási szerződés megkötésétől számított 5 év.

Járművek, gépek, berendezések és eszközök szükséges mennyisége a közszolgáltatás teljesítése szempontjából: 1 db minimum 5 m3-es tartállyal rendelkező gépkocsi

3. A közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatok általános ismertetését és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzelések bemutatása:

Kiskőrösön legutoljára 2015. évben kötöttünk közszolgáltatási szerződést a háztartásokban keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek átvételére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 5 év időtartalomra. A szerződés lejárata miatt új közszolgáltató kiválasztása szükséges.

4. A pályázóval szemben támasztott követelmények:

A pályázónak rendelkeznie kell:

 1. Tulajdonában, kezelésében, vagy bérleményében lévő – hatóságilag engedélyezett – telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.
 2. A közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;
 3. Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
 4. A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel.
 5. Nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel; számítógépes nyilvántartás vezetése kötelező.
 6. Legalább telefon alapú - ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel.
 7.  Amennyiben a pályázatot több pályázó közösen nyújtja be, meg kell jelölniük azt a szervezetet vagy személyt, amelyet - nyertességük esetén - az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít.

5. A pályázónak részletes - adatokkal és leírásokkal alátámasztott - ajánlatot kell tennie az alábbiakra tekintettel:

 1. a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
 2. a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
 3. a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
 4. a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
 5. a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
 6. a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
 7. a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
 8. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
 9. a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatot.

A g) pontban írt közszolgáltatási díj meghatározását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D.§ (1)-(6) bekezdések szerint köteles elkészíteni, továbbá a (7) bekezdés alapján díjkalkulációt készíteni. Továbbá figyelemmel kell lenni a rezsicsökkentésről szóló rendelkezésekre is:

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény 1. § (1) bekezdése szerint „a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) az irányadó.

A Vgtv. 44/D § (5) bekezdése alapján „Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében.” A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. melléklet megfelelő szennyvízelvezető- és tisztító rendszerrel ellátott agglomeráció elnevezésű 2. táblázatában Kiskőrös szerepel. Mivel Kiskőrös nevesítve van a Kormányrendeletben, a program részének kell tekinteni, így kéttényezős díj megállapítására van szükség.

A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza.

Az ajánlat elkészítésénél figyelemmel kell lenni Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete előírásaira.

6. Az ajánlathoz a pályázónak csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy:

 1. a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,
 2. ajánlatát, az eredményhirdetést követő legalább 40 napig fenntartja,
 3. nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és elfogadott ajánlatnak megfelelő közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 40 napon belül aláírja.
 4. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H.§ szerinti költségelszámolás benyújtását vállalja.
 5. Pályázó a csökkenő kapacitásból adódó esetleges kártérítési, vagy elmaradt haszon megtérítése iránti igényt nem érvényesíthet.

7. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó lesz.

8. Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatok beérkezésének határideje:  2021. január 15.

Az ajánlatot az alábbi címre kell eljuttatni:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. Domonyi László polgármesternek címezve

Az ajánlat benyújtásának módja:

Cégszerűen aláírva, egy eredeti példányban sértetlen, zárt borítékban, melyen kérjük feltüntetni: „Kiskőrös – nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz hulladékkezelési közszolgáltatás” címet.

9. Az ajánlatok elbírálása:

 Az ajánlatok benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülés. Az eredményről a pályázók írásban értesülnek.

10. Közszolgáltatási szerződés megkötése:

A közszolgáltatási szerződés megkötésének tervezett határideje: 2021. február 1.

A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni

 • a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,
 • a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését,
 • a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését.
 • A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását,

A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:

 • a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
 • a közszolgáltatás meghatározott rendszer szerinti teljesítését: a közszolgáltatásnak a bejelentéstől számított 72 órán belül – az igénylő ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban eleget tenni,
 • a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,
 • a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,
 • a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatást,
 • a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,
 • a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,
 • a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását
 • eleget tenni a mindenkor hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban előírtak teljesítésének a közszolgáltatás ellátása során, különös tekintettel a környezetszennyezés megelőzésére,
 • amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása során szennyeződés keletkezik, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie.
 • Az előző évben igénybe vett szolgáltatásról tárgyév február 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak. Az adatszolgáltatás az igénybe vevő nevét, címét, az összes szippantás mennyiségét (m3) tartalmazza.

11. A pályázati felhívás megjelenésének helye, ideje:

Kiskőrös Város Önkormányzat honlapja www.kiskoros.hu internetes oldal.
2020. 12. 11.

12. További információ:

További felvilágosítás kérhető: Martin Ferenc városüzemeltetési referenstől.
Tel: 78/513-120/209, 70/37-90-171, e-mail: kommunalis [pont] ref [kukac] kiskoros [pont] hu

Kiskőrös, 2020. 12. 08.

Kiskőrös Város Önkormányzata

Hasonló cikkek

Adatvédelem nemzetközi napja: január 28. Az Európai Tanács kezdeményezésére 2007 óta minden év január 28-a az adatvédelem nemzetközi napja. A világnap alkalmából a Rendőrség az adatvédelmi veszélyeire hívja fel a figyelmet.
No crash Challange - Nyerd meg osztálykirándulásod útiköltségét! - Online közlekedésbiztonsági vetélkedő A Bács-Kiskun Megyei Balestmegelőzési Bizottság versenyre hívja a Bács-Kiskun megyei általános és középiskolai osztályokat!
A Biztonságos Internet Nap – Safer Internet Day (SID) – célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Program (SIP) akciótervének keretein belül több mint 150 országban minden évben ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire, lehetőséget teremtsen és buzdítsa a gyerekeket olyan pozitív tartalmak létrehozására, melyeket később a családban, iskolában, barátokkal is tudnak használni.