Pályázat ingatlanértékesítésre - Segesvári u. 11.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a 86/2022. számú határozatával az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII. 19.) önk. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján értékesítésre jelölte ki a tulajdonában álló 1940/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Segesvári u. 11. szám alatti 717 m2 alapterületű, az önkormányzat üzleti vagyonát képező - 3 szoba, 100 m2 lakóterület - lakóingatlant.

A pályázat 2022. október 17. (hétfő) 16,00 óráig a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályán (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., emelet 5. iroda) zárt borítékban Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla vagyongazdálkodási referensnél nyújtható be személyesen vagy meghatalmazott útján, valamint postai úton a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla vagyongazdálkodási referensnek címezve. A borítékon az alábbi szövegezést kérjük feltüntetni: „Segesvári u. 11. adásvétel”.

A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

 1. a pályázó neve, lakcíme, székhelye, telephelye,
 2. a megpályázott ingatlan címe, adatai,
 3. a gyakorolni kívánt tevékenység megnevezése,
 4. ajánlat a vételárra,
 5. nyilatkozat a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról,
 6. pályázat benyújtásának időpontja, a pályázó aláírása.

Az értékesítés folyamata, versenytárgyalás útján, e rendelet 1. számú mellékletében foglalt eljárás szerint:

A versenytárgyalás fajtája: nyilvános

Ajánlatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény13. § (2) bekezdése alapján természetes személy, vagy átlátható szervezet tehet.

A versenytárgyalás tárgya: Kiskőrös Város Önkormányzata tulajdonában álló 1940/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Segesvári u. 11. szám alatti 717 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar rendeltetésű, az önkormányzat üzleti vagyonát képező ingatlan

A vagyontárgy hasznosításának célja: lakhatást szolgáló ingatlan

Az esetleges teljesítés helye, határideje: -

Az induló ár: az ingatlan forgalmi értéke - hivatalos ingatlanforgalmi szakértő által megállapított - 23.000.000,-Ft, azaz: Huszonhárommillió forint.

Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek: tulajdonos a vételár teljes kifizetéséig tulajdonjogát fenntartja, a teljes vételár határidőre történő meg nem fizetésére elállási jogot köt ki.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat elővásárlási jog illeti meg.
Az adásvételi szerződés hatálybalépésének a feltétele, hogy az állam a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt határidőn belül úgy nyilatkozzon, hogy az elővásárlási jogát nem kívánja érvényesíteni, vagy a törvényes határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.
A vevő a vételárat a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles megfizetni.

A bánatpénz összege, fizetési feltételei: A versenytárgyalási biztosíték 230.000,-Ft, azaz: Kettőszázharmincezer forint, mely összeget a felek eredményes versenytárgyalás esetén előlegnek tekintenek és a vételár megfizetése esetén a vételárba beszámít.
Amennyiben a versenytárgyaláson a kiírás szerint a vételárat egészben vagy részben állami-, európai uniós-, vagy egyéb forrásból finanszírozni kívánó pályázó is jogosult indulni, úgy az indulás feltétele a vételár 20%-ának megfelelő összegű rendelkezésre álló fedezet igazolásának a bemutatása.
A bánatpénz összegének megfizetése az Önkormányzat Kereskedelmi & Hitel Banknál vezetett 10400621-00027753-00000008 számú számlaszámra történő átutalással, a versenytárgyalás napját megelőző nap 24 óráig teljesíthető. A közlemény rovatba fel kell tüntetni: vételárelőleg Segesvári u. 11.

A versenytárgyalás helye és ideje: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1. emelet 5. számú helyiség) 2022. október 20. napján 10.00 óra

Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legelőnyösebb vételi ajánlat

Az eredményhirdetés tervezett időpontja és módja: A versenytárgyalás eredményét a levezető személy a versenytárgyalást követően kihirdeti.

A szerződéskötés módja és tervezett időpontja: A versenytárgyaláson a nyertes ajánlattevővel Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében Domonyi László polgármester - a szerződéses feltételek képviselő-testületi jóváhagyását követően - 30 napon belül köt szerződést.

A versenytárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát a tulajdonoshoz a fentiekben meghatározott tartalommal és határidőben nyújtotta be.

Versenytárgyalás nélkül történik a vevő kiválasztása, ha az előírt határidőn belül csak egy érvényes ajánlat érkezik be.

Az ingatlan megtekintésére a pályázónak személyesen a helyszínen 2022. október 11. napján (kedd) 10-11 óráig van lehetősége telefonon (78/513-120 /220 mellék, vagy 06-70/453-2556) történő egyeztetést követően.

Az ajánlattevő a versenytárgyaláson történő adategyeztetésnél köteles bemutatni a versenytárgyalás vezetőjének:

 1. természetes személy a személyi igazolványát,
 2. átlátható szervezetnek minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát (illetve a folyamatban lévő cégbejegyzési eljárás igazolását),
 3. átlátható szervezetnek minősülő civil szervezet és vízi társulat a bírósági vagy egyéb közhiteles nyilvántartásba vételéről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást, az alapító okiratát/alapszabályát, a képviseletre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát,
 4. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében a bírósági vagy egyéb közhiteles nyilvántartásba vételéről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást, az alapító okiratát/alapszabályát, a képviseletre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, belső egyházi jogi személy esetében a jogi személlyé nyilvánításról szóló okiratot,
 5. a versenytárgyalási biztosíték megfizetésének igazolását,
 6. nyilatkozatot arról, hogy a szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átláthatónak minősülő szervezet,
 7. meghatalmazott esetén a közokiratba, vagy közjegyző által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

Tulajdonos a versenytárgyalást addig folytatja, amíg az ajánlati árat egy licitáló tartja Az a pályázó, aki a pályázati tárgyaláson nem vesz részt és magát nem képviselteti, benyújtott pályázathoz képest újabb ajánlatot nem tehet.

A versenytárgyalás eredménye a versenytárgyaláson kerül kihirdetésre.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázat során egyetlen ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse a pályázatot.


Kiskőrös, 2022. szeptember 29.

Pályázati kiírás ingatlanértékesítésre
1.18 MB
palyazati-kiiras-ingatlanertekesitesre.pdf

Hasonló cikkek

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 23-án.
FELHÍVÁS KISKŐRÖS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA
Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.