Pályázat fogorvosi alapellátási praxis betöltésére

Kiskőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

Ellátandó feladat:

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 2. számú felnőtt fogorvosi alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése

A feladat ellátásnak helye: 6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

A felnőtt fogorvosi körzet lakosságszáma: 4026 fő (2021. december 31-i állapot)

Működtetés formája: vállalkozási forma (egyéni egészségügyi vállalkozóként, vagy társas vállalkozás tagjaként) vagy munkaviszonyban

Pályázati feltételek:

 • Fogorvosi képesítés
 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • egészségügyi alkalmasság
 • érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság

A pályázathoz csatolni kell:

 • fényképes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
 • érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolás;
 • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata; munkaviszony esetén munkaszerződés
 • személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat;
 • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

A körzet betölthető a hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat 2. számú körzet”.

Egyéb információk:

 • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásától számított 30. nap.
 • Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
 • A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
 • A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, és 2021. január 1. napja óta tartósan betöltetlen.
 • Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete szerint a szakember-ellátottság biztosítása érdekében önkormányzati lakás igényelhető.
 • Rendelőhelyiség biztosított.
 • A feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre állnak.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.

Hasonló cikkek

Kiskőrös, Petőfi tér - 2022. december 16-17-18.
16 csapat részvételével sok érdekes és izgalmas mérkőzés várható 2022. december 26. és 29. között.
2022. december 30 - 2023. január 1.