Leska István öröksége

Leska István öröksége

 • 2020. január 29.

Leska István, Kiskőrös egykori 'tudós lelkésze' a Nyitra vármegyei Varbóban született 1757. október 21-én. Apja iparosnak szerette volna adni, de ő inkább megszökött otthonról, mivel tanulni szeretett volna. Képezte magát Modorban, Ivánkafalván, Sajógömörben, majd 1779-től Pozsonyban. 1781-ben ugyanott kántor és orgonista, és a szlovák nyelvű könyvek korrektora lett a szlovák-magyar egyházban. 1783-ban kiadta a Prespurski Noviny című szlovák újságot Pozsonyban, valamint a híres Justitorisz pozsonyi evangélikus lelkész mellett tanulhatott. 1784-ben Bukovinában fogadott el lelkészi állást, majd innen Csernilovba helyezték át. Egy év múlva elment a csehországi Krizslicbe, majd Prágába hívták meg lelkésznek, ahol 1798-ig a cseh evangélikus egyház szuperintendense (tkp. püspöke) volt. 1798-ban visszahívták Magyarországra. Azután Dunaegyházán vállalt lelkészi hivatalt, innét 1810-ben Kiskőrösre jött lelkésznek. A szláv nyelvek kitűnő ismerője volt és szorgalmas gyűjtője a cseh és szlovák szavaknak Dobrovszky József és Juraj Palkovics tudósok számára. Felesége Laucsek Rebeka volt, aki szlovák nyelven költeményeket szerzett. Gyermekei: Zsuzsanna, Lajos, Karolina, Rebeka, Pál, és István voltak. Kiskőrösön halt meg 1818. február 25-én. Özvegyéről és árváiról Kiskőrös városa gondoskodott. Sírja az evangélikus temetőben ma is megtalálható.

Nemzetközileg is elismert művei mellett ő szerezte a Kiskőrösi Evangélikus Templom 1798-as felszentelő énekét, amelyet a hívek azóta is minden évben elénekelnek a jeles alkalom emlékére, továbbá ő írta meg elsőként Kiskőrös mezőváros és evangélikus egyházának rövid történetét, amely páratlan helytörténeti forrásmű, s amelynek 1881-ben kiadott második kiadásából kettő eredeti példánnyal is rendelkezünk. Életművét, írásos munkásságát a helytörténeti gyűjteményben magyarul is olvashatjuk, köszönhetően Kiskőrös egykori tanárnőjének, Kováts Györgynének, aki a művek egy részét és a temploméneket is lefordította.

Munkái:

 • Leska István: Basne prilezitostné. Pozsony, 1781-95. (Alkalmi költemények.)
 • Leska István: Wdecsny Protestant naproti swemu snasseliwemu Cysari. U. ott, 1872. (A vallástürelmű császárjához hű protestáns.)
 • Leska István: Rozmlouváni jednoho helv. vyslance s evangelickym A. C. Cehem. Neuhaus, 1784. (Helvét hitvallású követ beszélgetése egy ágostai evangélikus csehhel.)
 • Leska István: Nová lotterye pro hospodáre i t. d. aneb welmi prospéšné nauceni wpéknych pribezých o mnohých wecech i. t. d. U. ott, 1796. (A nép kincsesszekrénye, vagy hasznos tanítások szép elbeszélélésekben. Németből ford.)
 • Leska István: Nová kniha zpévu krestanských, s pripojeným rádem evangelickým crykiv. A. v. v. králowstwi ceském. U. ott, 1796. (Uj egyházi énekes könyv.)
 • Leska István: Pocatecné cviceni v nábozenstvi pro školy protestanské v. c. kr. zemich... U. ott, 1797. (Elemi vallástan a protestans iskolák számára.)
 • Leska István: Úwedni k gruntownimu poznáni Krest. nabozenstwý, i. t. d. U. ott, 1797. (A vallás ismeretének alapja.)
 • Leska István: Summa zákona boziho laska a snášeliwost zna mení prawého krestana. U. ott, 1798. (Isteni tanítás summája, a szeretet és vallási türelem, mint a valódi keresztény ismertető jele.
 • Leska István: Vysvetleni slo. ev. biblie Palkovicovej... 1808. (Palkovics Bibliájának magyarázata.)
 • Leska István: Rövid története Kiskőrös városkának és evangélikus egyházának, 1810, Fordította: Kováts Györgyné. Második kiadás: 1881. (Forrás: Petőfi Sándor Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény.)
 • Pjsnicky Duchownj, kteréž Cýrkew Ewangelická kyškýrešská, při obnowowánj památky Poswěcenj Chrámu Božjho, každoročně wku neděli po dni 10. Řigna, s plésánjm zpjwati má / složené a vydané, s připogenjm kratičké hystorye městečka Kyškýressu, v cýrkewnjch w něm přjběhů od Štěpána Leška. w Pesste wytisstené u Jana … Trattnera , 1810. 27 p.
 • Pjničky duchowni, kterež se spiwagj při obnowowani památky, z nowu postaweného a poswěceného Chrámu Božiho w Cirkvy Ewang. Kisskőröšské každoročne w Nedeli před I. wým Nowembrem od Štěpána Lešky při tež cirkwy nékdy slowa Božiho kazatele a Krátická Histórie wysse jmenované cirkwi a jej obnoweneho Chrámu Božiho. Znowu  sebrané od J[ános]. K[emény]. na ten čas při téj cirkwi slowa božiho kazatele. W Budapessti wytisstené u Wiktora  Horňansky. 1881.
 • Leska István: Elenchus vocabulorum Europeorum imprimis slavicorum magyarici usus... Budae 1825. (Ismertetője a Hazai s Külföldi Tudósítások II. 31. számában)