Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal alapító okirata

  • 2022. január 05.

Okirat száma: 1172-3/2016 2. számú melléklet a 21/2016. számú Képv.test. határozathoz

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:


1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1 A költségvetési szerv

1.1.1megnevezése: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

1.2 A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.


2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30.

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1 megnevezése: Kiskőrös Város Önkormányzata

2.2.2 székhelye:6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1 megnevezése: Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2 székhelye:6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.


4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás

6

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

8

016030

Állampolgársági ügyek

9

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

10

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

13

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiskőrös Város közigazgatási területe, de törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott egyes államigazgatási feladatokat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel lát el.


5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2

Közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

3

Közszolgálati tisztviselő

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

3

Egyéb foglalkoztatási jogviszony

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény


Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a 2016. február 24. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 28. napján kelt alapító okiratot visszavonom.


Kelt: Kiskőrös, 2016. február 24.

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal alapító okirata
26.35 KB
21-2016-2-melleklet.docx