Kiskőrös város polgármesterének versenytárgyalásra történő felhívása

Kiskőrös város polgármesterének versenytárgyalásra történő felhívása

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a 146/2023. számú határozatával az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII. 19.) önk. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján értékesítésre jelölte ki a tulajdonában álló Kiskőrös, 1459/2 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Safári u. 2. szám alatti 539 m2 alapterületű, kivett iskola rendeltetésű, az önkormányzat üzleti vagyonát képező ingatlant.

Az értékesítés folyamata, versenytárgyalás útján, a Vagyonrendelet 1. számú mellékletében foglalt eljárás szerint:

- A versenytárgyalás fajtája: nyilvános

- Ajánlatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése alapján természetes személy, vagy átlátható szervezet tehet.

- A versenytárgyalás tárgya: Kiskőrös Város Önkormányzata üzleti vagyonát képező 1459/2 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Safári u. 2. szám alatti, 539 m2 alapterületű, kivett iskola rendeltetésű ingatlan értékesítése. Az ingatlan víz, villamosenergia közművel ellátott.

- A vagyontárgy hasznosításának célja: lakó, igazgatási, iroda, kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, kulturális, oktatásai, egészségügyi, hitéleti, nevelési, sport rendeltetés

- Az esetleges teljesítés helye, határideje: -

- Az induló ár: az ingatlan forgalmi értéke bruttó 26.300.000,-Ft, azaz: Huszonhatmillió-háromszázezer forint.

- Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek: tulajdonos a vételár teljes kifizetéséig tulajdonjogát fenntartja, a teljes vételár határidőre történő meg nem fizetésére elállási jogot köt ki.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat elővásárlási jog illeti meg.
Az adásvételi szerződés hatálybalépésének a feltétele, hogy az állam a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt határidőn belül úgy nyilatkozzon, hogy az elővásárlási jogát nem kívánja érvényesíteni, vagy a törvényes határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

- A bánatpénz összege, fizetési feltételei: A versenytárgyalási biztosíték 263.000,-Ft, azaz: Kettőszázhatvanháromezer forint, mely összeget a felek eredményes versenytárgyalás esetén előlegnek tekintenek és a vételár megfizetése esetén a vételárba beszámít. Amennyiben a versenytárgyaláson a kiírás szerint a vételárat egészben vagy részben állami-, európai uniós-, vagy egyéb forrásból finanszírozni kívánó pályázó is jogosult indulni, úgy az indulás feltétele a vételár 20%-ának megfelelő összegű rendelkezésre álló fedezet igazolásának a bemutatása.
A bánatpénz összegének megfizetése az Önkormányzat Kereskedelmi & Hitel Banknál vezetett 10400621-00027753-00000008 számú számlaszámra történő átutalással, a versenytárgyalás napját megelőző nap 24 óráig teljesíthető. A közlemény rovatba fel kell tüntetni: vételárelőleg Kiskőrös, Safári u. 2. ingatlan

- A versenytárgyalás helye és ideje: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1., emelet 13. számú helyiség, jegyzői iroda) 2023. december 11. napján 10.00 óra

- Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legelőnyösebb vételi ajánlat

- Az eredményhirdetés tervezett időpontja és módja: A versenytárgyalás eredményét a levezető személy a versenytárgyalást követően kihirdeti.

- A szerződéskötés módja és tervezett időpontja: A versenytárgyaláson a nyertes ajánlattevővel Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében Domonyi László polgármester - a szerződéses feltételek képviselő-testületi jóváhagyását követően - 30 napon belül köt szerződést.

Ajánlattevő a versenytárgyaláson köteles bemutatni:

- természetes személy: a személyazonosító igazolványát,
- átlátható szervezetnek minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodószervezet: a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletére jogosult(ak) aláírási címpéldányát (folyamatban lévő cégbejegyzési eljárás igazolását)
- civil szervezet: a közhiteles nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi igazolást, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
- versenytárgyalási előleg (bánatpénz) letétbe helyezésének igazolását,
- nyilatkozat arról, hogy a szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átláthatónak minősülő szervezet
- meghatalmazott esetén, közokiratba, vagy közjegyző által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazást.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázat során egyetlen ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse a pályázatot.

Kiskőrös, 2023. november 22.

810.56 KB
versenytargyalasra-felhivas.pdf

Hasonló cikkek

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. március 1.-én.
A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról
Az előző évi körzethatárok nem változtak.