Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. június 30.

4/2021. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2021. június 30-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Szipőcs Péter megbízott tűzoltóparancsnok, Paksi Dénes volt tűzoltóparancsnok, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Turán István Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság elnöke, Katusné Dávid Edit a Kiskőrösi TV főszerkesztője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Rennes Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően röviden beszámolt a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetben tett intézkedésekről. Elmondta, hogy az elmúlt nyolc hónapban a hatályos jogszabályok értelmében kizárólag polgármesteri döntések születhettek, de a döntések meghozatalához minden esetben a képviselő-testület tagjainak támogatását kérte.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy írásban kiosztásra került a 2020. október 21-ét követően megkötött, 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról szóló szerződések jegyzéke, a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, és a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. 2021. évi első negyedéves támogatásának elszámolásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy a korábban 6. napirendi pontként felvett „A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés kerüljön le a napirendről, 20. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 13/2021. (II. 10.) SZÁMÚ POLGÁRMESTERI HATÁROZAT MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, valamint 21. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „HARCOS-SZVETNYIK BRIGITTA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12„igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2020. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

2. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. BESZÁMOLÓ A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

4. A POLGÁRMESTER VESZÉLYHELYZETBEN HOZOTT DÖNTÉSEI

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

5. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021-2024. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

6. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A VP6-7.2.1.1-21 KÓDSZÁMÚ „KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA A 0526 ÉS 0370 HRSZ-Ú UTAK SZILÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

7. A 2021/2022-ES ÓVODAI NEVELÉSI ÉVBEN INDÍTHATÓ ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. A KISKŐRÖSI VÁLLALKOZÓI KLUB EGYESÜLET NÉVHASZNÁLAT, SZÉKHELYHASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELME

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TAGFELVÉTELE A KISKŐRÖSI VÁLLALKOZÓI KLUB EGYESÜLETBE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT -NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

11. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT -NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

13. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT KFT.-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

14. INGÓ VAGYON  - HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK - ÉRTÉKESÍTÉSE 

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

15. PÁLYÁZAT KIÍRÁSA A 2. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET FOGORVOSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

16. KILIÁN GYÖRGY UTCA KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Informatikus és hagyatéki ügyintéző

17. A KISKŐRÖS, 3009/1 ÉS A 3009/2 HRSZ-ON LÉVŐ LAKÁSOK BONTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. A KISKŐRÖS 3090 HRSZ-Ú VÁROSHÁZA TÁRSASHÁZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ ALBETÉTEINEK INGYENES TULAJDONBAVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. A BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGGAL KÖTÖTT INGATLANHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. A 13/2021. (II. 10.) SZÁMÚ POLGÁRMESTERI HATÁROZAT MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. HARCOS-SZVETNYIK BRIGITTA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

22. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

23. ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSA (KÜLÖN ANYAG)

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

24. „KISKŐRÖS VÁROS SZŐLÉSZETÉÉRT ÉS BORÁSZATÁÉRT” DÍJ ADOMÁNYOZÁSA (KÜLÖN ANYAG)

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

601 KB
jk-20210630.doc