Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2020. június 24.

4-4/2020. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2020. június 24-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Ungvári Ferenc képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra   jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Csizovszki László Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetője, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Paksi Dénes tűzoltóparancsnok, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Hajdu Julianna a Sorsfordító Szolgáltató Központ vezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Molnár Éva, Bacskai Klára, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Szlovák Pál képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Elmondta, hogy Szlovák Pál képviselő jelezte az ülésről történő távol maradását.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat intézményüzemeltetési feladatokra vonatkozóan 26.109.858,- Ft értékben kötött szerződést a Kőrösszolg Nonprofit Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat parkfenntartási feladatokra vonatkozóan 42.377.514,- Ft értékben kötött szerződést a Kőrösszolg Nonprofit Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat fürdőüzemeltetési feladatokra vonatkozóan 80.926.728,- Ft értékben kötött szerződést a Kőrösszolg Nonprofit Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat az EFI Iroda szakmai előadásainak megvalósulására vonatkozóan 6.600.000,- Ft értékben kötött szerződést a Pannonsept Bt.-vel.
  • Az Önkormányzat a Záportározónál a Kiskőrös 1924/4. hrsz-ú telek adásvételére vonatkozóan 13.433.000,- Ft értékben kötött szerződést a Affinitás Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat az Árpád utcai Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény ingatlan felújítására vonatkozóan 45.350.900,- Ft értékben kötött szerződést a Kőröskom Nonprofit Kft.-vel.

Domonyi László polgármester a napirend elfogadását megelőzően beszámolt az elmúlt időszakról, melyben összefoglalta Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetben tett intézkedéseit a városban. Köszönetet mondott minden segítőnek és a lakosságnak a türelmükért és a példamutató magatartásukért.

Ezt követően ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 13. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „A NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM KERETÉBEN TÁJHÁZAK ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINEK MEGÚJULÁSÁT TÁMOGATÓ SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSRE ÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSRA IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS” CÍMŰ KONSTRUKCIÓBAN” tárgyú előterjesztés, 14. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA” tárgyú előterjesztés, 18. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS MÓDOSÍTÁSa” tárgyú előterjesztés, valamint 19. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A KISKŐRÖS, 2463, 2462 ÉS 2458 HRSZ ALATTI INGATLANOK RÉSZLEGES ADÁSVÉTELE, AJÁNDÉKOZÁS” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11„igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. BESZÁMOLÓ A KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

2. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2019. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. BESZÁMOLÓ A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. BESZÁMOLÓ A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ FILADELFIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA), FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

5. BESZÁMOLÓ A SORSFORDÍTÓ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA, SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA ÉS A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATAINAK ELLÁTÁSA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT KFT. ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

7. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

8. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT.-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

9. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT.-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

10. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

11. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK, VALAMINT A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁNAK VEZETŐI PÓTLÉK EMELÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

12. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „A NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM KERETÉBEN TÁJHÁZAK ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINEK MEGÚJULÁSÁT TÁMOGATÓ SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSRE ÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSRA IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS” CÍMŰ KONSTRUKCIÓBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

13. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

14. KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM MŰKÖDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

15. CÍMZETES FŐORVOSI CÍM HASZNÁLATÁRA JOGOSULT HÁZIORVOSOK ÉS FOGORVOSOK RÉSZÉRE DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

16. POLGÁRMESTER JUTALMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Előterjesztő: Alpolgármester
Előadó: Jegyző

17. A VÁROSI SZENNYVÍZHÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

18. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. A KISKŐRÖS, 2463, 2462 ÉS 2458 HRSZ ALATTI INGATLANOK RÉSZLEGES ADÁSVÉTELE, AJÁNDÉKOZÁS

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. A RÓNASZÉKI FÜRDŐ FELÚJÍTÁSA, FEJLESZTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. A 2571. HRSZ-Ú INGATLAN MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK BÉRBEADÁSA A DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

22. A 104/23 HRSZ-Ú INGATLAN TERÜLETÉN SPORTPÁLYA KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

23. A PIAC FENNTARTÓI ÉS ÜZEMELTETŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

24. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

653 KB
jk-4-2020.doc