Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2020. július 15.

4-5/2020. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2020. július 15-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Turán István Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság elnöke, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Fehér Erika Helga a Kunság Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Molnár Éva, Korányi Adrienn, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a Kiskőrös 1752. hrsz-ú belterületi utca szennyvízcsatornájának kiépítésére vonatkozóan 53.213.355,- Ft értékben kötött szerződést az ÉKISZ Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat a Kunság Média Kft. ületrész adásvételére vonatkozóan 61.300.000,- Ft értékben kötött szerződést Csányi József Lászlóval.

Ezt követően ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy:

10. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IDŐSEK OTTHONA HÁZIRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA” tárgyú előterjesztés,
13. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Pályázat benyújtása a „Muzeális intézmények szakmai támogatására” című, Kubinyi Ágoston program keretében kiírt pályázati felhívásra” tárgyú előterjesztés,
14. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNŐVELŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE” tárgyú előterjesztés,
18. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A KISKŐRÖS, 1940 HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN KISKŐRÖS, SEGESVÁRI U. 11. SZÁM ALATTI INGATLAN ADÁSVÉTELE” tárgyú előterjesztés,
19. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 4413/31. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE ADÁSVÉTEL ÚTJÁN” tárgyú előterjesztés, valamint
20. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „A 3575 ÉS A 4091 HRSZ-Ú INGATLANOK MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZEINEK INGYENES VAGYONÁTRUHÁZÁSA A MAGYAR ÁLLAM RÉSZÉRE” tárgyú előterjesztés, valamint a
15. napirendi pontban szereplő „A KISKőrös 2703 hrsz-ú ingatlan bérbeadása a JP TEAM sportlövész egyesület részére” tárgyú előterjesztés kerüljön levételre a napirendről. 

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12„igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

2. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖSI ÓVODÁK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. BESZÁMOLÓ A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

5. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető 

6. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

7. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

8. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző 

9. A 2020/2021-ES ÓVODAI NEVELÉSI ÉVBEN INDÍTHATÓ ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IDŐSEK OTTHONA HÁZIRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT. -NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető 

12. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT. -NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

13. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA” CÍMŰ, KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM KERETÉBEN KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

14. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE 

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

15. A 96/8 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT KIVETT KÖZTERÜLET ÁTMINŐSÍTÉSE, RENDELTETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. A 0364/37. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT UDVAR MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN BELTERÜLETBE VONÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. A 4360/8 HRSZ-Ú INGATLAN MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK BÉRBEADÁSA A VODAFONE MAGYARORORSZÁG ZRT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. A KISKŐRÖS, 1940 HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN KISKŐRÖS, SEGESVÁRI U. 11. SZÁM ALATTI INGATLAN ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. A 4413/31 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. A 3575 ÉS A 4091 HRSZ-Ú INGATLANOK MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZEINEK INGYENES VAGYONÁTRUHÁZÁSA A MAGYAR ÁLLAM RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. BALOGH EDIT LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

22. LAKÁS BÉRBEADÁSA DR. HERCZEG LÁSZLÓ RÉSZÉRE 

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

23. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

1.98 MB
jk-5-2020.doc